Јавни позив повратницима по основу споразума о реадмисији који живе на територији Градске општине Нови Београд, за доделу помоћи за куповину 1 (једне) сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање, намењене за побољшање њихових услова становања

На основу става I Решења председника Градске општине Нови Београд  бр.  XII-020-1/2023-70 од 09.05.2023 године о образовању Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, који живе на територији Градске општине Нови Београд, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање (у даљем тексту: Комисија за избор корисника) и члана 7. став 1. тачка 1) Правилника о раду Комисије број: II-404-1/A1/2023 od 16.05.2023. године (у даљем тексту: Правилник), а у вези са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), и Градске општине Нови Београд (у даљем тексту: Општина), заведеног код Комесаријата за избеглице и миграције под бројем 9-9/345 од 25.04.2023. године, а код Општине под бројем  X Бр. 020-127 од 25.04.2023. године, Комисија за избор корисника дана 17.05.2023. године расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

повратницима по основу споразума о реадмисији који живе на територији Градске општине Нови Београд, за доделу помоћи за куповину 1 (једне) сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање, намењене за побољшање њихових услова становања

I Предмет јавног позива

Предмет јавног позива је додела помоћи повратницима по основу споразума о реадмисији који живе на територији Градске општине Нови Београд, за куповину 1 (једне) сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање, намењене побољшању њихових услова становања (у даљем тексту: Помоћ).

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање, при чему максимални износ средстава по породичном домаћинству повратника по основу споразума о реадмисији, који живе на територији Градске општине Нови Београд, износи 1.509.641,85 динара.

Изабрани корисник Помоћи може да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању у максималном износу до 50% од износа наведеног у претходном ставу, а који се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању.

 

II Услови за избор корисника

            Подносилац пријаве на Јавни позив за доделу помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. да је Подносилац пријаве евидентиран као повратник по основу споразума о реадмисији из Немачке и других земаља ЕУ или
 2. да Подносилац пријаве поседује документацију којом доказује боравак у Немачкој и другим земљама ЕУ или поседује документацију којом доказује добровољан повратак из Немачке и других земаља ЕУ;
 3. да Подносилац пријаве, у моменту објављивања Јавног позива, има пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине, а чланови његовог породичног домаћинства, на територији Републике Србије;
 4. да су Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријави смештени у колективном центру/неадекватном приватном смештају;
 5. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријави не поседују непокретност у Републици Србији ван АП Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање, као и да нису заменили, обновили или отуђили непокретност у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, или у другој држави, а којом су могли да реше своје стамбено питање;
 6. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбено питање;
 7. да сеоска кућа са окућницом односно одговарајућа непокретност намењена становању којом Подносилац пријаве подноси пријаву на Јавни позив испуњава основне услове за живот и становање и да су предметна сеоска кућа и земљиште на којој се иста налази односно одговарајућа непокретност намењена становању уписана у катастру непокретности на име продавца и без терета, осим уколико је реч о забележби обавезе плаћања накнаде за пренамену земљишта, уколико постоји право стварних службености на непокретности која је предмет купопродаје и другe забележбe правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности;
 8. да је сеоска кућа односно одговарајућа непокретност намењена становању за коју Подносилац пријаве подноси пријаву на Јавни позив уписана у катастру непокретности као:
 • непокретност која је преузета из земљишних књига или
 • непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
 • непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или
 • непокретност уписана по Закону о озакоњењу објекта или
 • да је предметна сеоска кућа односно одговарајућа непокретност намењена становању у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази сеоска кућа односно одговарајућа непокретност намењена становању за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив дозвољена индивидуална стамбена градња.

   Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 8) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба повратника по основу споразума о реадмисији (у даљем тексту: Одлука) и

 1. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у Пријави нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

 

III Мерила за избор корисника

Ред првенства за доделу Помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на Јавни позив оствари, а према следећим мерилима:

 1. Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова.

Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.

 1. Број малолетне деце у породичном домаћинству:

2.1 породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;

2.2 породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;

 1. Број малолетне деце или деце у једнородитељском породичном домаћинству:

3.1 домаћинство са једним дететом – 10 бодова;

3.2 домаћинство са двоје деце – 20 бодова;

3.3 домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.

 1. Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству – 20 бодова.
 2. Стамбена ситуација подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства:

5.1 породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;

5.2 породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;

 1. Материјални положај породичног домаћинства:

6.1 породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 10 бодова;

6.2 породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 20 бодова.

Приликом бодовања пријава по тачки 6) овог члана приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству. Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.

 1. Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

7.1 по основу смањења или губитка радне способности подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства:

– ако постоји делимична радна способност – 10 бодова

– ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.

7.2 по основу телесног оштећења подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства:

– за телесно оштећење од 100% – 20 бодова;

– за телесно оштећење од 90% – 15 бодова и – за телесно оштећење од 80% – 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства са телесним оштећењем или губитком радне способности.

 1. Болести од већег социјално–медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: подносилац захтева или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова.

Ово мерило се примењује по члану домаћинства ако подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 7) подтач. (7.1) и (7.2) овог члана.

Уколико се подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социо-медицинског значаја.

 1. Регистровано сеоско газдинство – 20 бодова.

Бодови по основу овог мерила додељују се уколико подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство.

Уколико два или више Подносиоца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати Подносилац пријаве који:

1) има већи број малолетне деце;

2) има већи број чланова породичног домаћинства;

3) има трудну жену у породичном домаћинству;

4) дуже борави на подручју Општине и

5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.

 

IV Потребна документација

Уз пријаву на Јавни позив, Подносилац пријаве доставља следеће доказе:

 1. Уредно попуњен и потписан образац пријаве;
 2. Документацију којом доказује боравак у Немачкој и другим земљама ЕУ или документацију којом доказује добровољан повратак из Немачке и других земаља ЕУ;
 3. Фотокопију личне карте, очитане личне карте ако је у питању биометријска лична карта са чипом, за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;
 4. Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве  и  чланова   његовог породичног домаћинства:
 • за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско- санитарних услова – изјава оверена код надлежног органа;
 • за лица која бораве у неформалном колективном центру – потврда надлежне службе општине/града да су лица евидентирана да бораве у неформалном колективном центру;
 1. Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства: не поседују непокретност у Републици Србији ван АП Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање; да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбено питање; да нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности;
 2. Доказ о приходима:
 • Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је Подносилац пријаве незапослен и да нема приходе; потврда/листинг РФ ПиО;
 • Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;
 • Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог Јавног позива или уколико лице не остварује примања по основу пензије – потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;
 1. За чланове породичног домаћинства узраста од 15 до 26 година -доказ о школовању (потврда надлежне образовне иниституције о школовању), уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 7. овог става (докази о приходима);
 2. доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
 3. доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење надлежне Комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
 4. Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.) – Лекарски налаз не старији од годину дана;
 5. за једнородитељску породицу прилаже се:
 • потврда о смрти брачног друга;
 • решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
 • извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
 • пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
 1. Доказ о регистрованом сеоском газдинству (уколико Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство);
 2. Оверену изјаву власника сеоске куће односно одговарајуће непокретности намењене становању на коју се односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист Подносиоца пријаве;
 3. Лист непокретности не старији од месец дана за предметну сеоску кућу односно одговарајуће непокретности намењене становању;
 4. Потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно покренутом поступку озакоњења предметне сеоске куће односно одговарајуће непокретности намењене становању и уверење надлежног органа да је на земљишту на коме се налази предметна сеоска односно одговарајућа непокретност намењена становању дозвољена индивидуална стамбена градња (важећа информација о локацији);
 5. Уколико се ради о сеоским кућама односно одговарајућим непокретностима намењеним становању које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења, потребно је, најкасније до доношења Одлуке, доставити доказ да је поступак легализације/озакоњења завршен (односи се на оне Подносиоце пријава који конкуришу са сеоским кућама односно одговарајућим непокретностима намењеним становању које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења);
 6. Потврда надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама које су настале по основу права својине за предметну сеоску кућу и земљиште који су предмет купопродаје односно одговарајућеу непокретност намењене становању;
 7. Фотокопију личне карте продавца сеоске куће односно одговарајуће непокретности намењене становању (очитане уколико је у питању лична карта са чипом);
 8. Изјава Подносиоца пријаве и чланова породичног домаћинства за достављање документације по службеној дужности (наведену изјаву није потребно оверавити).

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

 

Наводи из изјава предвиђених ставом 1. овог дела, могу бити предмет провере од стране Комисије.

Комисија за избор корисника по службеној дужности прибавља извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства обвезници пореза на имовину; информацију да ли се лице налази у евиденцији повратника по основу споразума о реадмисија Комесаријата за избеглице и миграције; уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства.

Доказе из става 1. овог члана, за потребе поступка у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), прибавиће по службеној дужности Комисија, осим уколико странка у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а изјави да ће у циљу ефикаснијег и еконимичнијег разматрања своје поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

 

V Подношење пријава

Заинтересована лица подносе пријаву на јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника Градске општине Нови Београд, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана јавног оглашавања

 

Пријаве се подносе у затвореној коверти, преко писарнице Управе градске општине Нови Београд,  или поштом на адресу:

 

Градска општина Нови Београд

Булевар Михаила Пупина 167

11070 Нови Београд

(Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, који живе на територији Градске општине Нови Београд, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање)

 

са напоменом:

„За Јавни позив за избор корисника за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, који живе на територији Градске општине Нови Београд, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање“

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 15.06.2023. године. 

Пријаве поднете након истека рока за подношење пријава из Јавног  позива  Комисија не разматра, већ исте решењем одбацује као неблаговремене.

Подносиоци пријава обрасце за пријављивање могу преузети на инфо пулту ГО Нови Београд.

Све информације о конкурсу можете  добити на тел. 011 3106-814

                                                                                              ПРАВИЛНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ

 

На основу члана 5. став 3. Уговора о сарадњи, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (у даљем тексту: Комесаријат) и Градске општине Нови Београд (у даљем тексту: Општина), заведеног Општини под бр. Х-020-127 од 25. априла 2023. године, заведеног у Комесаријату за избеглице и миграције под бр. 9-9/345 од 25. априла 2023. године и Решења о образовању Комисије за избор корисника коју је формирао председник Општине (бр. XII-020-1/2023-70 од 09.05.2023. године), Комисија за избор корисника, дана 16.05.2023. године доноси

 

ПРАВИЛНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ   

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

            Овим правилником уређују се услови и мерила за избор корисника – повратника по основу споразума о реадмисији, који живе на територији Општине, за доделу помоћи за побољшање услова становања кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање.

Члан 2.

            Помоћ за решавање стамбених потреба повратника по основу споразума о реадмисији кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена повратницима по основу споразума о реадмисији и члановима њиховог породичног домаћинства, у циљу побољшања услова становања.

            Помоћ за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање не може бити већа од 1.509.641,85 РСД.

Изабрани корисник Помоћи може да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању у износу до 50% од износа који се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању из става 2. овог члана .

            Уколико изабрани корисник Помоћи не учествује сопственим средствима у плаћању купопродајне цене, а вредност сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању прелази износ од 1.509.641,85 РСД, пријава се одбија.

            Уколико изабрани корисник Помоћи учествује сопственим средствима, а вредност сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању прелази износ од 2.264.462,78 РСД пријава се одбија.

II. УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

Члан 3.

            Подносилац пријаве на Јавни позив за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 • да је Подносилац пријаве евидентиран као повратник по основу споразума о реадмисији из Немачке и других земаља ЕУ или
 • да Подносилац пријаве поседује документацију којом доказује боравак у Немачкој и другим земљама ЕУ или поседује документацију којом доказује добровољан повратак из Немачке и других земаља ЕУ и
 • да Подносилац пријаве, у моменту објављивања Јавног позива, има пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине, а чланови његовог породичног домаћинства на територији Републике Србије;
 • да су Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријави смештени у колективном центру/неадекватном приватном смештају;
 • да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријави не поседују непокретност у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање, као и да нису заменили, обновили или отуђили непокретност у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, или у другој држави, а којом су могли да реше своје стамбено питање;
 • да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбено питање;
 • да сеоска кућа са окућницом, односно одговарајућа непокретност намењена становању којом Подносилац пријаве подноси пријаву на Јавни позив испуњава основне услове за живот и становање и да су предметна сеоска кућа и земљиште на којој се иста налази, односно одговарајућа непокретност намењена становању уписана у катастру непокретности на име продавца и без терета, осим уколико је реч о забележби обавезе плаћања накнаде за пренамену земљишта, уколико постоји право стварних службености на непокретности која је предмет купопродаје и другe забележбe правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности;
 • да је сеоска кућа односно одговарајућа непокретност намењена становању за коју Подносилац пријаве подноси пријаву на Јавни позив уписана у катастру непокретности као:
 • непокретност која је преузета из земљишних књига или
 • непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
 • непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или
 • непокретност уписана по Закону о озакоњењу објекта или
 • да је предметна сеоска кућа, односно одговарајућа непокретност намењена становању у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази сеоска кућа односно одговарајућа непокретност намењена становању за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив дозвољена индивидуална стамбена градња. Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 9) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба повратника по основу споразума о реадмисији (у даљем тексту: Одлука) и
 • да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у Пријави нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

III. МЕРИЛА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

Члан 4.

       Ред првенства за доделу Помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на Јавни позив за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање (у даљем тексту: Јавни позив) оствари, а према следећим мерилима:

 • Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова.

Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.

 • Број малолетне деце у породичном домаћинству:

(2.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;

(2.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;

 • Број малолетне деце или деце у једнородитељском породичном домаћинству:

(3.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;

(3.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;

(3.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.

 • Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству – 20 бодова.
 • Стамбена ситуација подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства:

(5.1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;

(5.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;

 • Материјални положај породичног домаћинства:

(6.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 10 бодова;

(6.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 20 бодова.

       Приликом бодовања пријава по тачки 6) овог члана приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству. Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.

 • Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

(7.1) по основу смањења или губитка радне способности подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства:

– ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;

– ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.

(7.2) по основу телесног оштећења подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства:

– за телесно оштећење од 100% – 20 бодова;

– за телесно оштећење од 90% – 15 бодова и – за телесно оштећење од 80% – 10 бодова.

       Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства са телесним оштећењем или губитком радне способности.

 • Болести од већег социјално–медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: подносилац захтева или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова.

           Ово мерило се примењује по члану домаћинства ако подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 7) подтач. (7.1) и (7.2) овог члана.

           Уколико се подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социо-медицинског значаја.

 • Регистровано сеоско газдинство – 20 бодова.

Бодови по основу овог мерила додељују се уколико подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство.  

 

Члан 5.

            Уколико два или више Подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати Подносилац пријаве који:

1) има већи број малолетне деце;

2) има већи број чланова породичног домаћинства;

3) има трудну жену у породичном домаћинству;

4) дуже борави на подручју Општине и

5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.

 

IV. ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ

Члан 6.

            Поступак за доделу Помоћи у првом степену води и све одлуке доноси Комисија за избор корисника (у даљем тексту: Комисија) која има 5 (пет) чланова, међу којима су и председник и заменик председника Комисије. Чланови Комисије су повереник, представници Комесаријата за избеглице и миграције и представници надлежних служби Општине.

            Председник Комисије сазива седницу Комисије, председава и руководи радом Комисије, а у његовом одсуству или спречености ове послове обавља његов заменик.

            Представници Комесаријата, позивају се благовремено на све седнице Комисије за избор корисника.

             Уколико представници Комесаријата нису у могућности да присуствују седници Комисије, о немогућности да присуствују благовремено, писаним путем, обавештавају Комисију.

 

Члан 7.

  Комисија обавља следеће послове:

 • Усваја Правилник и објављује јавни позив;
 • Разматра поднете пријаве, врши проверу података и утврђује чињенично стање на терену;
 • Доноси и објављује Предлог листе, Коначну листу и Одлуку;
 • Спроводи одговарајући поступак у вези са жалбама и упућује их општинском/градском Већу на разматрање и одлучивање и
 • Припрема примерке записника и извештаје.

 

Члан 8.

            Комисија пуноважно ради и одлучује ако седници присуствује више од половине чланова (представника Општине и Комесаријата).

            Комисија ради у седницама и одлуке доноси консензусом присутних чланова.

            На седници Комисије води се записник који потписују сви присутни чланови Комисије и доставља се свим члановима Комисије.

            Записнике и документациони материјал, након окончаног поступка, Комисија предаје надлежној служби Општине.

 

Члан 9.

            Комисија је дужна да правилно, истинито и потпуно утврди све чињенице и околности које су од значаја за доношење правилне и законите Одлуке.

            Чињенице и околности од значаја за поступање и одлучивање, Комисија утврђује на основу доказа достављених уз Пријаву на Јавни позив, доказа прибављених по службеној дужности, утврђивањем чињеничног стања на терену и на основу других доказа утврђених применом осталих доказних средстава предвиђених законом.

            Комисија одлучује на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа посебно и свих доказа заједно, као и на основу резултата целокупног поступка.

 

Члан 10.

            За доделу Помоћи, Комисија расписује Јавни позив којим позива лица из члана 2. став 1. овог правилника да, у одређеном року од дана објављивања Јавног позива, а који не може бити краћи од 30 дана, поднесу пријаву за доделу Помоћи (у даљем тексту: Пријава).

            Јавни позив се објављује на огласној табли Општине и месних заједница и на интернет презентацији Општине и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs

 

Члан 11.

            Подносилац пријаве за себе и чланове породичног домаћинства доставља следећу документацију:

 • уредно попуњен и потписан образац Пријаве.
 • документацију којом доказује боравак у Немачкој и другим земљама ЕУ или документацију којом доказује добровољан повратак из Немачке и других земаља ЕУ;
 • фотокопију личне карте, очитане личне карте ако је у питању биометријска лична карта са чипом, за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;
 • доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

– за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена код надлежног органа;

– за лица која бораве у неформалном колективном центру – потврда надлежне службе Општине да су лица евидентирана да бораве у неформалном колективном центру;

 • изјаву оверену код јавног бележника да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства: не поседују непокретност у Републици Србији ван АП Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање; да нису заменили, обновили или отуђили непокретност у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије, или у другој држави, а којом су могли да реше своје стамбено питање, да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбено питање; да нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности;
 • доказ о приходима:

         – Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код јавног бележника којом се потврђује да је Подносилац пријаве незапослен и да нема приходе; потврда/листинг РФ ПиО;

         – Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу објављивања Јавног позива – за запослене чланове породичног домаћинства;

         – Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог Јавног позива или уколико лице не остварује примања по основу пензије – потврда надлежне службе или изјава оверена код јавног бележника да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;

 • За чланове породичног домаћинства узраста од 15 до 26 година – доказ о школовању (потврда надлежне образовне иниституције о школовању), уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доставити доказе наведене у тачки 7. овог става (докази о приходима);
 • доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
 • доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење надлежне Комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
 • Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.) – Лекарски налаз не старији од годину дана;
 • за једнородитељску породицу прилаже се:
 • потврда о смрти брачног друга; или
 • решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
 • пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код јавног бележника да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
 • Доказ о регистрованом сеоском газдинству (уколико Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство);
 • Изјаву власника сеоске куће односно одговарајуће непокретности намењене становању на коју се односи Помоћ оверену код јавног бележника да је сагласан да исту отуђи у корист Подносиоца пријаве .
 • Лист непокретности не старији од месец дана за предметну сеоску кућу односно одговарајуће непокретности намењене становању;
 • Потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно покренутом поступку озакоњења предметне сеоске куће односно одговарајуће непокретности намењене становању и уверење надлежног органа да је на земљишту на коме се налази предметна сеоска односно одговарајућа непокретност намењена становању дозвољена индивидуална стамбена градња (важећа информација о локацији);
 • Уколико се ради о сеоским кућама односно одговарајућим непокретностима намењеним становању које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења, потребно је, најкасније до доношења Одлуке, доставити доказ да је поступак легализације/озакоњења завршен (односи се на оне Подносиоце пријава који конкуришу са сеоским кућама односно одговарајућим непокретностима намењеним становању које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења);
 • Потврда надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама које су настале по основу права својине за предметну сеоску кућу и земљиште који су предмет купопродаје односно одговарајуће непокретности намењене становању;
 • Фотокопију личне карте продавца сеоске куће односно одговарајуће непокретности намењене становању (очитане уколико је у питању лична карта са чипом);
 • Изјава Подносиоца пријаве и чланова породичног домаћинства за достављање документације по службеној дужности (наведену изјаву није потребно оверавати код јавног бележника).

            Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија може од Подносиоца пријаве тражити оригинална документа на увид.

            Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

 

Члан 12.

            Комисија за избор корисника, у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), за потребе поступка, по службеној дужности врши увид, прибавља и обрађује податке који су неопходни за одлучивање, и то: прибавља извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; врши проверу имовног стања Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства у електронској бази Републичког геодетског завода; прибавља уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства обвезници пореза на имовину; врши увид у евиденцију Комесаријата о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства евидентирани као повратници по основу споразума о реадмисији; прибавља уверење МУП-а о кретању пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства и у погледу пријава које испуњавају услове врши се додатна провера података о лицима наведеним у Пријави и то у евиденцији трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције када су у питању повратници по основу споразума о реадмисији.

            Доказе из става 1. овог члана, може прибавити и сама странка, уколико, у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а изјави да ће у циљу ефикаснијег и еконимичнијег разматрања своје поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

            Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може по службеној дужности прибављати и друге доказе потребне за поступање по пријави на Јавни позив, ради потпуног утврђивања чињеничног стања и доношења правилне и законите одлуке.

 

Члан 13.

            Пријаву поднету након истека рока за подношење пријава из Јавног позива, Комисија не разматра, већ исту решењем одбацује, као неблаговремену.

            Ако Пријава садржи неки формални недостатак који спречава поступање по истој или ако је неразумљива или непотпуна, Подносилац пријаве се писаним путем позива да уочене недостатке отклони у року не краћем од 8 (осам) дана, уз упозорење на последице пропуштања.

            Пријаву у погледу које Подносилац пријаве не отклони недостатке, и то у року одређеном у ставу 2. овог члана, Комисија не разматра, већ исту решењем одбацује, као неуредну.

            Против решења Комисије из ст. 1. и 3. овог члана, заинтересовано лице може уложити жалбу Већу Општине, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања наведеног решења.

            Пријаву у погледу које Подносилац пријаве отклони уочене недостатке, у року из става 2. овог члана, Комисија сматра као да је од почетка била уредна.

Уколико се из приложене документације из члана 11. овог Правилника утврди да је предметна сеоска кућа са окућницом односно одговарајућа непокретност намењена становању којом Подносилац пријаве конкурише на Јавни позив под теретом или ограничењем, Комисија може тражити од Подносиоца пријаве да достави доказ да је поднет захтев за легализацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању, или да је покренут поступак озакоњења и информацију о локацији или друге потребне доказе за које се покаже да су неопходни за поступање по Пријави.

            Уколико се на основу документације из члана 11. овог Правилника и става 6. овог члана утврди да је сеоска кућа са окућницом односно одговарајућа непокретност намењена становању којом Подносилац пријаве конкурише на Јавни позив изграђена без одобрења за градњу, а да за исту није поднет захтев за легализацију или да је поднет захтев за легализацију, али да се налази на земљишту које, у складу са информацијом о локацији, није предвиђено за индивидуалну стамбену градњу, или да није покренут поступак озакоњења, Комисија решењем одбија Пријаву.

           Уколико се утврди да је Подносилац пријаве сам или заједно са члановима свог породичног домаћинства који су наведени у пријави или неко од чланова домаћинства наведен у пријави, отуђио непокретност чиме је остварена укупна добит у вредности већој од 12.900 евра, односно заменио или поклонио непокретност чија је вредност већа од 12.900 евра, Комисија решењем одбија предметну пријаву јер не испуњава услов из члана 3. став 1. тачка 6) овог Правилника.

            Уколико члан, односно чланови породичног домаћинства Подносиоца пријаве премину до доношења Одлуке, исти неће бити разматрани, нити бодовани.

            У случају да премине Подносилац пријаве, Комисија разматра остале чланове без обзира да ли су повратници по основу споразума о реадмисији.

            Уколико до доношења Одлуке Подносилац пријаве пријави новорођеног члана, односно чланове домаћинства, Комисија исте разматра и бодује. Приликом доношења Одлуке, Комисија узима у обзир онај број чланова домаћинства који је Подносилац пријаве навео у пријави на Јавни позив, осим када су у питању преминули или новорођени чланови.

            Уколико Подносилац пријаве до доношења Одлуке, достави доказе о томе да он или неко од чланова његовог породичног домаћинства болује од болести од већег социо-медицинског значаја, односно уколико неко од њих, након подношења пријаве на Јавни позив оболели од болести од већег социо-медицинског значаја, Комисија наведено узима у обзир приликом разматрања и бодовања пријава.

 

Члан 14.

            Пријаву која не садржи формални недостатак или у погледу које је поступљено у складу са чланом 13. став 5. овог Правилника, Комисија разматра и утврђује испуњеност услова из члана 2. и 3. овог Правилника.

            Пријаву у погледу које нису испуњени услови из члана 2. и 3. овог Правилника, Комисија не бодује већ исту решењем одбија, као неосновану.

Против решења Комисије из става 2. овог члана, заинтересовано лице може уложити жалбу Већу Општине, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања наведеног решења.

            У  погледу  пријава  код  којих  су  испуњени  услови  из  члана  2. и 3.  овог Правилника, Комисија врши бодовање, у складу са мерилима из члана 4. и 5. овог Правилника.

            За доказивање условности понуђене непокретности за живот и становање, као и цене предметне непокретности, опис и стручно мишљење даје стручна служба Општине на чији Јавни позив је подносилац поднео пријаву.

         

Члан 15.

            На основу броја бодова које подносилац Пријаве оствари према мерилима из члана 4. и 5. овог Правилника Комисија утврђује предлог листе корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Предлог листе).

Предлог листе  Комисија  објављује на огласној табли Општине.

 

Члан 16.

            На Предлог листе Подносилац пријаве може уложити приговор Комисији, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Предлога листе.

            Комисија је обавезна да о пристиглим приговорима одговори у року од 5 (пет)  дана од дана истека рока за подношење приговора.

 

Члан 17.

            Након провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања, односно након истека рока за одговор на приговоре, Комисија утврђује коначну листу корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Коначна листа).

            Коначну листу Комисија објављује одмах по утврђивању, на огласној табли Општине.

 

Члан 18.

            На основу Коначне листе Комисија доноси Одлуку која се доставља лицима на која се Одлука односи.

            Лица из става 1. овог члана имају право жалбе на Одлуку Већу Општине, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања Одлуке.

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

  Члан 19.

            Измене и допуне овог Правилника врши Комисија у писаној форми.

            На сва питања која нису уређена овим Правилником примењиваће се одредбе закона којим је уређен општи управни поступак и других закона који уређују предметну материју.

 

Члан 20.

            Овај Правилник је сачињен у седам (7) примерака, од којих се један доставља Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије, један надлежним службама Општине, а остали се чувају за потребе Комисије.

            Овај Правилник ступа на снагу даном потписивања од стране свих чланова Комисије.

Члан 21.

Овај Правилник ће бити објављен на огласној табли и на интернет презентацији Општине и на интернет презентацији Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs

Број: II-404-1/A1/2023  od 16.05.2023. године