Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре Војске Србије

На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС“, бр. 95/10) и члана 135. став 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС“, бр. 88/09 и 95/10) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока („Службени гласник РС“, бр. 3/11), Министарство одбране објављује

Ј А В Н И ОГЛАС

за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем
и курс за резервне официре Војске Србије

1. Право пријављивања на добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре

На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2016. години навршавају од 19 до 30 година живота.
Општи услови:
1) да је држављанин Републике Србије;
2) да се не води кривични поступак односно да није правноснажно осуђиван за кривично дело за које се гони по службеној дужности;
3) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
4) да је здравствено способан за војну службу;
5) да није одслужио војни рок са оружјем и
6) да има место пребивалишта на територији Републике Србије.

Поред општих, кандидат за слушаоца курса за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:
7) да има завршену високу школу одговарајуће струке од значаја за Војску Србије (основне академске студије или основне струковне студије);
8) да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије и
9) да има позитивну безбедносну проверу.

2. Подношење пријаве и потребна документација

Пријаву за добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије кандидат подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта.
Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.

Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног рока са оружјем, дужан је да испуни образац пријаве и приложи:
1) доказе о испуњавању општих услова јавног огласа, изузев тачака 4) и 5);
2) фотокопију личне карте или пасоша (оригинал документа на увид);
3) фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и
4) биографију.

Кандидат за резервног официра уз пријаву за курс прилаже и следеће доказе:
5) уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни стипендиста и
6) писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне јединице Војске Србије.

Образац пријаве за добровољно служење војног рока са оружјем кандидат добија у центру Министарства одбране за локалну самоуправу и он садржи: име и презиме, име оца, датум рођења, адресу становања, стручну спрему, знања и вештине, као и друге податке о кандидату.

3. Избор кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре у Војсци Србије

Утврђивање коначне ранг-листе кандидата за упућивање на добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре врше регионални центри Министарства одбране, на основу предлога центара Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања кандидата у овлашћеним војноздравственим установама.

Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом упута кандидата у центре за обуку и курс за резервне официре за одређени упутни рок.

4. Закључивање уговора

Изабрани кандидати за добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе везане за добровољно служење војног рока, који обавезно садржи почетак и завршетак добровољног служења војног рока са оружјем, услове живота и рада, новчана примања, услове прекида добровољног служења војног рока са оружјем и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида добровољног служења војног рока са оружјем.

Све додатне информације у вези са добровољним служењем војног рока са оружјем могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству и на интернет презентацији „www.budiprofesionalac.rs“.

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије у 2016. години је стално отворен, а рангирање кандидата ће се вршити периодично, у складу са упутним роковима.