Jавни конкурс за финансирање пројеката организација цивилног друштва од интереса за локалну заједницу из буџета градске општине Нови Београд

На основу члана 5. Oдлукe о покретању поступка финансирања пројеката цивилног
друштва („Службени лист града Београда“, број 68/2012), и члана 40. Статута градске
општине Нови Београд („Службени лист града Београда“, број 3/2011- пречишћен текст), а
у складу са Одлуком о ребалансу буџета градске општине Нови Београд за 2018. годину
(„Службени лист града Београда“, број 62/18), Председник градске општине Нови Београд,
расписује
Jавни конкурс за финансирање пројеката организација цивилног друштва од
интереса за локалну заједницу из буџета градске општине Нови Београд
Износ средстава планиран за финансирање или суфинансирање програма и пројеката
удружења грађана из буџета градске општине Нови Београд износи 21.500.000,00
динара. Средства за финансирање програма/пројеката су обезбеђена у програму 0602,
програмска активност 0602-0001, функционална класификација 130, економска
класификација 481 (дотације осталим непрофитним организацијама).
Средства опредељена у буџету градске општине Нови Београд за финансирање пројеката
од значаја за градску општину Нови Београд организација цивилног друштва, додељују се
за реализацију пројеката из области Унапређења животне средине и то за програме и
пројекте који за тему имају:
• енергетску ефикасност
• уређивање зелених површина између стамбених блокова
• едукацију у области заштите животне средине
• уклањање дивљих депонија
• сакупљање и депоновање отпада
Организације цивилног друштва, непрофитне и неполитичке организације и удружења
грађана (у даљем тексту удружења) на јавном конкурсу конкуришу за укупно утврђену
вредност пројекта.
Пројекат се мора реализовати на територији градске општине Нови Београд и то до краја
2018. године.
Пријава на јавни конкурс доставља се на попуњеном пријавном формулару уз који се
прилаже:
-решење о регистрацији издато од стране Агенције за привредне регистре (копија не мора
бити оверена);
-фотокопија извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења
остварују у области у којој се пројекат реализује;
Комисија задржава право да поред наведених, затражи и друга документа и доказе
релевантне за одлучивање о поднетој пријави.
Пријаве се достављају на писарницу градске општине Нови Београд или поштом на
адресу: Град Београд, Градска општина Нови Београд – Комисији за спровођење јавног
конкурса за финансирање организација цивилног друштва из буџета градске општине
Нови Београд, 11070 Нови Београд, Ул. Булевар Михаила Пупина број 167.
Образац пријаве и Упутство за подношење пријава у коме су описана ближа мерила и
допунски критеријуми чијом применом се врши вредновање и рангирање пријављених
програма су доступни и могу се преузети на интернет страници Градске општине Нови
Београд www.novibeograd.rs, порталу eUprava или у просторијама Градске општине Нови
Београд, канцеларија број 11 на првом спрату, Булевар Михаила Пупина број 167, сваког
радног дана од 08.00 до 16.00 часова.
За додатне информације можете се обратити на тел: 3106-746 или на имејл адресу
konkurs@novibeograd.rs
Рок за достављање пријава је 20.август 2018. године до 16 часова, непосредено на
писарници градске општине Нови Београд. Уколико се документација шаље путем поште,
разматраће се пројекти са жигом поште од 20.августа 2018. године .
Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати
неисправним.
Критеријуми за оцењивање су:
– број и структура корисника услуга обухваћених пројектом
– трајање пројектних активности
– сарадња са локалном заједницом
– одрживост пројекта
– коришћење сопствених ресурса организације (материјалних и кадровских) при
реализацији пројекта
Комисија ће Листу рангирања пријављених пројеката утврдити у прописаном року не
дужем од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Листа рангирања биће објављена на сајту општине, порталу eUprava и достављена свим
учесницима електронским путем.
Учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана објављивања
листе. Приговор се доставља Председнику градске општине Нови Београд преко
Комисије.
Одлуку о приговору Председник градске општине доноси у року до 15 дана од дана
његовог пријема.
Одлуку о избору пројеката који се финансирају из буџета Градске општине Нови Београд
на основу коначне ранг листе доноси председник Градске општине Нови Београд у року до
30 дана од дана истека рока за подношење приговора.