Jавни конкурс за финансирање пројеката организација цивилног друштва од интереса за локалну заједницу из буџета Градске општине Нови Београд у 2016. години

На основу члана 5. Oдлукe о покретању поступка финансирања пројеката цивилног друштва („Службени лист града Београда“, број 68/2012), и члана 40. Статута градске општине Нови Београд („Службени лист града Београда“, број 3/2011- пречишћен текст), а у складу са Одлуком о првом ребалансу буџета градске општине Нови Београд за 2016. годину („Службени лист града Београда“, број 27/16 од 12.4.2016.), Председник градске општине Нови Београд, расписује

Jавни конкурс за финансирање пројеката организација цивилног друштва од интереса за локалну заједницу из буџета градске општине Нови Београд у 2016. години.

Износ средстава планиран за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета градске општине Нови Београд  износи 12  000 000,00 динара. Средства за финансирање програма/пројеката су обезбеђена  у програму 0602, програмска активност 0602-0001, функционална класификација 111, економска класификација 481991 (дотације невладиним организацијама).

Средства опредељена у буџету градске општине Нови Београд за финансирање пројеката од значаја за градску општину Нови Београд организација цивилног друштва, додељују се за реализацију пројеката из  следећих  области  и то:

  • Програми из области културе
  • Програми из области хуманитарног рада
  • Програми из области спорта
  • Програми из области унапређења животне средине

Право учешћа у расподели средстава буџета Градске општине Нови Београд, имају организације које пројектне активности реализују на територији Града Београда.

Организације цивилног друштва,непрофитне и неполитичке организације и удружења грађана (у даљем тексту удружења) на јавном конкурсу конкуришу за укупно утврђену вредност пројекта.

Пројекат се мора реализовати на територији градске општине Нови Београд и  то до краја 2016. године.

Пријава на јавни конкурс доставља се на попуњеном пријавном формулару уз који се прилаже:

-решење о регистрацији издато од стране Агенције за привредне регистре (копија не мора бити оверена);

-фотокопија извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се пројекат реализује;

Комисија задржава право да поред наведених, затражи и друга документа и доказе релевантне за одлучивање о поднетој пријави.

Пријаве се достављају на писарницу градске општине Нови Београд или поштом на адресу: Град Београд, Градска општина Нови Београд – Комисији за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката  из културе, спорта, унапређења животне средине и хуманитарног рада,  организација цивилног друштва из буџета градске општине Нови Београд, 11070 Нови Београд, Ул. Булевар Михаила Пупина број 167.

Образац пријаве и Упутство за подношење пријава у коме су описана ближа мерила и допунски критеријуми чијом применом се врши вредновање и рангирање пријављених програма су доступни и могу се преузети на интернет страници Градске општине Нови Београд www.novibeograd.rs ,  овде: УПУТСТВО,  ФОРМУЛАР или у просторијама Градске општине Нови Београд, канцеларија број  45  на  првом спрату, Булевар Михаила Пупина број 167,  сваког радног дана од 08.30 до 16.00 часова.

За додатне информације можете се обратити Александри Чамагић, на тел: 3106-746 или на мејл адресу  aleksandra.camagic@novibeograd.rs

Рок за достављање и слање препорученом поштом пријаве је  29. април  2016. године. Уколико се документација  шаље путем поште, разматраће се програми/пројекти са жигом поште од  29. априла 2016. године .

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

Критеријуми за оцењивање су:

– број корисника услуга обухваћених пројектом

– усклађеност пројекта са областима из  конкурса

– сарадња са локалном заједницом,

–обухваћеност више области једним пројектом

– остварени резултати подносиоца пријаве претходних година,

– материјална и кадровска опремљеност удружења,

– стручност координатора и кључних стручњака укључених у пројекат

– одрживост пројекта

– препоруке експерата из земље и иностранства из области на које се пројекат односи

Комисија ће Листу рангирања пријављених пројеката утврдити у прописаном року  до 7 дана, од дана истека рока за подношење пријава.

Листа рангирања биће објављена на сајту општине и достављена свим учесницима електронским путем.

Учесници конкурса имају право приговора у року од три дана од дана објављивања листе. Приговор се доставља Председнику градске општине Нови Београд преко Комисије.

Одлуку о приговору Председник градске општине доноси у року до 5 дана од дана протека рока за пријем приговора.

Одлуку о избору пројеката који се финансирају из буџета Градске општине Нови Београд на основу коначне ранг листе доноси председник Градске општине Нови Београд у року до 7 дана од дана  коначности листе.

Одлука о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из буџета ГО Нови Београд објављује се на званичној интернет страници општине.