Javni konkurs za finansiranje projekata organizacija civilnog društva od interesa za lokalnu zajednicu iz budžeta Gradske opštine Novi Beograd u 2016. godini

 
Na osnovu člana 5. Odluke o pokretanju postupka finansiranja projekata civilnog društva („Službeni list grada Beograda“, broj 68/2012), i člana 40. Statuta gradske opštine Novi Beograd („Službeni list grada Beograda“, broj 3/2011- prečišćen tekst), a u skladu sa Odlukom o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2016. godinu („Službeni list grada Beograda“, broj 88/2015), Predsednik gradske opštine Novi Beograd, raspisuje
 
Javni konkurs za finansiranje projekata organizacija civilnog društva od interesa za lokalnu zajednicu iz budžeta gradske opštine Novi Beograd u 2016. godini. 
 
Iznos sredstava planiran za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja građana iz budžeta gradske opštine Novi Beograd  u 2016. godini iznosi
 
4 700 000,00 dinara. Sredstva za finansiranje programa/projekata su obezbeđena  u programu 0602, programska aktivnost 0602-0001, ekonomska klasifikacija 481991 (dotacije nevladinim organizacijama),
 
Sredstva opredeljena u budžetu gradske opštine Novi Beograd za finansiranje projekata od značaja za gradsku opštinu Novi Beograd organizacija civilnog društva, dodeljuju se za realizaciju projekata iz  sledećih  oblasti  i to:

  • Programi iz oblasti socijalne politike i zdravstvene zaštite
  • Programi iz oblasti humanitarnog rada

Pravo učešća u raspodeli sredstava budžeta Gradske opštine Novi Beograd, imaju organizacije koje projektne aktivnosti realizuju na teritoriji Grada Beograda.
 
Organizacije civilnog društva,neprofitne i nepolitičke organizacije i udruženja građana (u daljem tekstu udruženja) na javnom konkursu konkurišu za ukupno utvrđenu vrednost projekta.
 
Projekat se mora realizovati na teritoriji gradske opštine Novi Beograd i  to do kraja 2016. godine.
 
Prijava na javni konkurs dostavlja se na popunjenom prijavnom formularu uz koji se prilaže:

-rešenje o registraciji izdato od strane Agencije za privredne registre (kopija ne mora biti overena);

-fotokopija izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se projekat realizuje;

Komisija zadržava pravo da pored navedenih, zatraži i druga dokumenta i dokaze relevantne za odlučivanje o podnetoj prijavi.
 
Prijave se dostavljaju na pisarnicu gradske opštine Novi Beograd ili poštom na adresu: Grad Beograd, Gradska opština Novi Beograd – Komisiji za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje projekata  iz oblasti socijalne politike i zdravstvene zaštite i humanitarnog rada,  organizacija civilnog društva iz budžeta gradske opštine Novi Beograd, 11070 Novi Beograd, Ul. Bulevar Mihaila Pupina broj 167.
 
Obrazac prijave i Uputstvo za podnošenje prijava u kome su opisana bliža merila i dopunski kriterijumi čijom primenom se vrši vrednovanje i rangiranje prijavljenih programa su dostupni i mogu se preuzeti na internet stranici Gradske opštine Novi Beograd www.novibeograd.rs ili u prostorijama Gradske opštine Novi Beograd, kancelarija broj  88  na  drugom spratu, Bulevar Mihaila Pupina broj 167,  svakog radnog dana od 08.30 do 16.00 časova.
 
Za dodatne informacije možete se obratiti Marti Manojlović, na tel: 3106-820 ili na mejl adresu  marta.manojlovic@novibeograd.rs
 
Rok za dostavljanje i slanje preporučenom poštom prijave je  08. mart  2016. godine. Ukoliko se dokumentacija  šalje putem pošte, razmatraće se programi/projekti sa žigom pošte od  8. marta  2016. godine .
 
Neblagovremene prijave neće biti razmatrane, a nepotpune prijave će se smatrati neispravnim.
 
Kriterijumi za ocenjivanje su:
 
– broj korisnika usluga obuhvaćenih projektom

– usklađenost projekta sa oblastima iz  konkursa

– saradnja sa lokalnom zajednicom,

–obuhvaćenost više oblasti jednim projektom

– ostvareni rezultati podnosioca prijave prethodnih godina,

– materijalna i kadrovska opremljenost udruženja,

– stručnost koordinatora i ključnih stručnjaka uključenih u projekat

– održivost projekta

– preporuke eksperata iz zemlje i inostranstva iz oblasti na koje se projekat odnosi
 
Komisija će Listu rangiranja prijavljenih projekata utvrditi u propisanom roku  do 7 dana, od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 
Lista rangiranja biće objavljena na sajtu opštine i dostavljena svim učesnicima elektronskim putem.
 
Učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objavljivanja liste. Prigovor se dostavlja Predsedniku gradske opštine Novi Beograd preko Komisije.
 
Odluku o prigovoru Predsednik gradske opštine donosi u roku do 5 dana od dana proteka roka za prijem prigovora.
 
Odluku o izboru projekata koji se finansiraju iz budžeta Gradske opštine Novi Beograd na osnovu konačne rang liste donosi predsednik Gradske opštine Novi Beograd u roku do 7 dana od dana  konačnosti liste.
 
Odluka o izboru projekata nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta GO Novi Beograd objavljuje se na zvaničnoj internet stranici opštine.
 
formular:uputstvo