Jавни конкурс за финансирање пројеката организација цивилног друштва из буџета Градске општине Нови Београд у 2016. години

 
На основу члана 5. Oдлукe о покретању поступка финансирања пројеката цивилног друштва („Службени лист града Београда“, број 68/2012), и члана 40. Статута градске општине Нови Београд („Службени лист града Београда“, број 3/2011- пречишћен текст), а у складу са Одлуком о буџету градске општине Нови Београд за 2016. годину („Службени лист града Београда“, број 88/2015), Председник градске општине Нови Београд, расписује
 
Jавни конкурс за финансирање пројеката организација цивилног друштва из буџета Градске општине Нови Београд у 2016. години
 
Средства за финансирање пројеката организација цивилног друштва, који ће се реализовати до краја 2016. године, опредељена су Одлуком о буџету градске општине Нови Београд за 2016. годину, а трансферисана су из буџета града Београда и износе 3 000.000,00 (три милиона) динара. Средства за финансирање пројеката су обезбеђена  у програму 0701, програмска активност 0701-1001, економска класификација 481941 (дотације невладиним организацијама).
 
Средства опредељена у буџету Градске општине Нови Београд за финансирање пројеката од значаја за градску општину Нови Београд организација цивилног друштва, додељују се за реализацију пројеката из  области
 
– безбедност деце у саобраћају

–едукација у циљу подизања нивоа свести о безбедности деце
 
Право учешћа у расподели средстава буџета Градске општине Нови Београд, имају организације које пројектне активности реализују на територији Града Београда.
 
Организације цивилног друштва,непрофитне и неполитичке организације и удружења грађана (у даљем тексту удружења) на јавном конкурсу конкуришу за укупно утврђену вредност пројекта.
 
Пројекат се мора реализовати на територији градске општине Нови Београд и  то до краја 2016. године.

Пријава на јавни конкурс доставља се на попуњеном пријавном формулару уз који се прилаже:

-решење о регистрацији издато од стране Агенције за привредне регистре, оригинал или фотокопија(фотокопија не мора бити оверена);

-фотокопија извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се пројекат реализује (фотокопија не мора бити оверена);

Комисија задржава право да поред наведених, затражи и друга документа и доказе релевантне за одлучивање о поднетој пријави.

Пријаве се достављају на писарницу градске општине Нови Београд или поштом на адресу: Град Београд, Градска општина Нови Београд – Комисији за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката  организација цивилног друштва из буџета Градске општине Нови Београд, 11070 Нови Београд, Ул. Булевар Михаила Пупина број 167.

Образац пријаве и Упутство за подношење пријава у коме су описана ближа мерила и допунски критеријуми чијом применом се врши вредновање и рангирање пријављених програма су доступни и могу се преузети на интернет страници Градске општине Нови Београд www.novibeograd.rs или у просторијама Градске општине Нови Београд, канцеларија број  56  на  првом спрату, Булевар Михаила Пупина број 167,  сваког радног дана од 08.30 до 15.30 часова.
 
За додатне информације можете се обратити Душану Петрићу на тел: 3106-783 или на мејл  dusan.petric@novibeograd.rs

Рок за достављање пријава је 11.март 2016. године до 16 часова. Уколико се документација  шаље путем поште, разматраће се пројекти са жигом поште од  11. марта  2016. године .

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

Критеријуми за оцењивање су:
 
– број корисника услуга обухваћених пројектом

– усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса

– сарадња са локалном заједницом,

– остварени резултати подносиоца пријаве претходних година,

– материјална и кадровска опремљеност удружења,

— обухваћеност више области једним пројектом,

– стручност координатора и кључних стручњака укључених у пројекат

– одрживост пројекта

– препоруке експерата из земље и иностранства  из области на које се пројекат односи.

Комисија ће Листу рангирања пријављених пројеката утврдити у прописаном року  до 7 дана, од дана истека рока за подношење пријава.

Листа рангирања биће објављена на сајту општине и достављена свим учесницима електронским путем.

Учесници конкурса имају право приговора у року од три дана од дана објављивања Листе. Приговор се доставља председнику  Градске општине Нови Београд преко Комисије.

Одлуку о приговору председник Градске општине доноси у року до 5 дана од дана протека рока за пријем приговора.

Одлуку о избору пројеката који се финансирају из буџета Градске општине Нови Београд на основу коначне ранг листе доноси председник Градске општине Нови Београд у року до 7 дана од дана  коначности листе.

Одлука о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из буџета ГО Нови Београд објављује се на званичној интернет страници општине.

Uputstvo:Formular