Правна помоћ

Потребна документација:

– Лична карта – на увид

Место пријема странака:

Радно време са странкама: Шалтер сала (соба 12), радним даном 08,30-13.00

 

 

Пријем странака

– услуге давања усмених, бесплатних правних савета пружају се искључиво грађанима са територије градске општине Нови Београд на основу усменог, личног захтева у Шалтер сали (соба 12), радним даном 08,30-13,00.

– за састављање поднесака за судске и друге државне органе ( тужбе, жалбе, молбе, пуномоћја, уговоре, предлоге, ургенције, споразуме, пријаве, кривичне пријаве…) се заказује израда по пријему странке за први слободни термин.

Да би остварили право на бесплатну правну помоћ (по потреби заступање од стране адвоката са листе Адвојатске Коморе Србије) у складу са Законом о бесплатној правној помоћи(Сл.гласник РС. бр:87 од 13 новембра 2018.г. који је у примени од 01.10.2019. година. , грађани прилажу документ којим се потврђује статус и то :

 За кориснике новчане помоћи преко Центра за социјални рад

Доставити: Решење центра за социјални рад

 За незапослена лица

Доставити: уверење Националне службе за запошљавање или уверење ( потврду ) РФ ПИО

 За запослене, који примају минималну зараду

Доставити: потврду послодавца о примањима

 За пензионере са најнижом пензијом

Доставити: последњи чек од пензије

 За лица, која остварују права у поступку остваривања права везаних за својство ратних или мирнодопских инвалида, инвалида рада или породичног инвалида;

Доставити: решење о инвалидности

 За избегла и расељена лица

Доставити:избегличку легитимацију, односно легитимацију расељеног лица, пријаву боравка и личну карту

За сва остала лица – накнада за услуге пружања правне помоћи износи 30% од износа предвиђеног Тарифом о наградама и накнадама за рад адвоката, на основу чл. 12. Статута градске општине Нови Београд (Сл. лист града Београда, бр. 3/11 и 33/13-пречишћен текст );  Одлуке о пружању правне помоћи у градској општини Нови Београд (Сл. лист града Београда, бр.8/16 ).