Oдељење за инспекцијске послове

 

Надлежност комуналне инспекције Градске општине Нови Београд

Одсек комуналне инспекција Управе градске општине Нови Београд врши инспекцијски надзор над применом следећих Одлука:

ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ: -контрола-

 • одлагања смећа на место (депонију) предвиђено просторним планом;
 • чишћења јавних површина;
 • убацивања смећа са ј.п. у сливник;
 • превоза смећа и фекалија уз стандардне мере превентиве;
 • одлагања смећа ван контејнера;
 • одлагања кабастог смећа поред контејнера у зато одређено време;
 • бацања папира и опушака ван корпи за ђубре;
 • бацања смећа на јавну површину;
 • паљења смећа и бацања жара у контејнере;
 • растурања рекламних листића и плаката по јавној површини;
 • цепања дрва или угља на јавној површини;
 • прања аутомобила на јавној површини;
 • утовара или истовара робе на местима где су хидранти;
 • чишћења јавне површине испред сталних и привремених објеката од стране власника или корисника;
 • остављања на јавној површини остатака биљне масе приликом кресања дрвећа и кошења траве;
 • одржавања чистоће јавне површине око градилишта од стране извођача радова;
 • изливања септичких јама на јавној површини;
 • оправљања возила на јавној површини и замена уља;
 • смештања робе и амбалаже на јавним површинама;

ОДЛУКА О КОМУНАЛНОМ РЕДУ – контрола –

 • остављања хаварисаних и нерегистрованих возила и прикључних машина и опреме на јавним површинама;
 • чишћења јавне површине од атмосферских падавина (снег и лед) испред зграда и пословних објеката од стране ЈКП , правних и физичких лица која користе те објекте односне земљиште
 • чишћења јавне површине испред сталних и привремених објеката од стране власника или корисника;
 • исправности поклопаца на шахтовима.
 • недозвољене продаје робе ван продавница и пословних објеката;
 • одржавање излога у чистом и исправном стању)
 • уредног одржавања и исправности јавних часовника;
 • одржавања уредних, чистих и у исправном стању подземних пролаза и уређаја у њима;
 • одржавања чистих фасада зграда и балкона;
 • одржавања чистим и уредним дворишта стамбених зграда;
 • одржавања чистим и уредним ограда око стамбених и пословних зграда;
 • одржавања чистим и уредним јавне комуналне објекте;

ОДЛУКА О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА – контрола –

 • прављења буке у становима која угрожава остале станаре;
 • прављења буке до собне јачине различиним машинама (радио, ТВ, музички уређаји), певањем и свирањем у стану;
 • поштовање кућног реда у периоду од 13,00 до 17,00 и 22,00 до 05,00 часова (време одмора)
 • бацања смећа и других отпадака по заједничким просторијама;
 • прљања и оштећења зидова по заједничким просторијама;
 • држања кућних љубимаца у складу са важећим прописима;
 • бесправног узурпирања заједничких просторија;

ОДЛУКА О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА – контрола –

 • извођења паса без поводца;
 • извођења паса без заштитне корпе;
 • пуштања паса да се слободно крећу;
 • чишћења јавне површине или заједничке просторије које кућни љубимци запрљају;
 • шишања паса на јавном месту;
 • држање паса и мачака у становима и двориштима породичних стамбених зграда;
 • голубова и пчела

ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ – контрола –

 • контрола придржавања одлуке о радном времену пословних објеката;

ОДЛУКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА – контрола –

 • постављања објеката у складу са прописима;
 • постављања уз потребна одобрења у складу са дозволом;

ОДЛУКА О ОГЛАШАВАЊУ

 • контрола постављених посебних објеката за оглашавање ( паноа и рекламних плаката)  на јавној површини, средства за оглашавање на другим површинама, стамбеним и пословним објектима;

ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

 • Контрола паркирања моторних возила у складу са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом на јавним паркиралиштима;

ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА

 • постављање расхладних витрина и расхладних комора за сладоледе;
 • постављање тезги, апарата за кокице и др;