Заказивање венчања и закључење брака

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Нови Београд

Потребна документација уколико су оба будућа супружника држављани Републике Србије:

-Важеће личне карте будућих супружника

-За лица која су била у браку доказ о престанку брака

Потребна документација уколико је један од супружника старни држављанин:

за држављанина Републике Србије:

-Важећа лична карта

за страног држављанина:

-Извод из матичне књиге рођених на међународном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача

-Уверење о слободном брачном стању легализовано и преведено од стране овлашћеног судског тумача

-Важећи пасош страног држављанина

-Kопија белог картона (добија се у полицији)

Напомена везана за документацију:

Документа се предају у оригиналу, документа која нису издата на трајном обрасцу не могу бити старија од 6 месеци.

Предата документација се задржава.

Заказивање термина венчања: сваког радног дана од 08:14:00 часова,канцеларија 25 Градске општине Нови Београд; ; пауза од 10:30 до 11:00

Информације о заказивању венчања можете добити искључиво лично, НЕ преко телефона.

За заказивање термина венчања довољно је да дође један од младенаца са својом личном картом.

Записници за венчање сачињавају се сваке среде и четвртка у термину од 08:30 до 14:00 часова у недељи када је венчање заказано.

Приликом сачињавања записника потребно је присуство младенаца.

НАПОМЕНА: такса за венчање се уплаћује на дан сачињавања записника о закључењу брака.

  • За венчања у седишту матичног подручја ( општинска сала за венчања):

 

-Републичка административна такса: 380 дин.

-Уплатни рачун: 840-742221843-57

-Број модела: 97

-Позив на број: 59-013

 

  • За венчања ван седишта матичног подручја, али искључиво на територији општине Нови Београд:

 

Услуга орг.јединице Градске управе за излазак службеног лица на терен: 16.101,00 дин (за стара немоћна и болесна лица – уз медицинску документацију, износи 380 дин.)

-Уплатни рачун: 840-742341843-24

-Број модела: 97

-Позив на број:42-501-01327

-Шифра: 153 за готовинско, 253 безготовинско плаћање

-Републичка административна такса: 380 дин.

 

Радно време са странкама: радним даном од 08:00 до 14:00 часова, канц 25 Градске општине Нови Београд; пауза од 10:30 до 11:00

Напомена:

Уколико је један од будућих супружника страни држављанин који не говори српски језик, обавезно је присуство овлашћеног судског тумача само на дан венчања.