Uverenje o slobodnom bračnom stanju

 

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odeljenje: Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Novi Beograd

Uverenje se izdaje po mestu upisa u matičnu knjigu rođenih.

Potrebna dokumentacija:

-Zahtev za izdavanje Uverenja o slobodnom bračnom stanju (kancelarija 25 Gradske opštine N.Beograd), ili možete preuzeti ovde:

-Fotokopija lične karte

-Kopija pasoša budućeg supružnika

-Dokaz o uplaćenoj taksi

U slučaju da se ne traži lično, obavezno je overeno punomoćje i kopija lične karte podnosioca zahteva.

Punomoćje nije potrebno ako zahtev podnosi roditelj za dete i obrnuto.

Republička administrativna taksa: 1.190,00 din.

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 59-013

Uplatnicu možete preuzeti ovde:

Mesto rešavanja predmeta: Kancelarija 25 Gradske opštine N.Beograd

Radno vreme sa strankama: radnim danom od 08:00 do 14:00 časova; pauza od 10:30 do 11:00

Telefon za informacije: 3106-825