Уверење о слободном брачном стању

 

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Нови Београд

Уверење се издаје по месту уписа у матичну књигу рођених.

Потребна документација:

-Захтев за издавање Уверења о слободном брачном стању (канцеларија 25 Градске општине Н.Београд), или можете преузети овде:

-Фотокопија личне карте

-Копија пасоша будућег супружника

-Доказ о уплаћеној такси

У случају да се не тражи лично, обавезно је оверено пуномоћје и копија личне карте подносиоца захтева.

Пуномоћје није потребно ако захтев подноси родитељ за дете и обрнуто.

Републичка административна такса: 1.420,00 дин.

Уплатни рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97

Позив на број: 59-013

Место решавања предмета: Канцеларија 25 Градске општине Н.Београд

Телефон за информације: 3106-825