Уверење о држављанству

 

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Нови Београд

Потребна документација:

-Захтев за издавање можете преузети овде:

-Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Инфо пулт Градске општине Нови Београд

Републичка административна такса: 940 дин.

Уплатни рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97

Позив на број: 59-013

Наведена такса важи за прву копију. За сваку следећу копију плаћа се 560 дин.

Напомена:

Чланом 83. Закона о матичним књигама („Сл.гласник РС“бр.20/09, 145/14, 47/18) прописано је да се изводи из матичних књига и уверења издају на захтев лица из члана 41. истог закона.