Упис у матичну књигу рођених држављана републике Србије рођених у иностранству

 

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одељење: Одељење за лична стања грађана,вођење матичних књига и изборна права Нови Београд

Потребна докумнтација:

-Захтев за упис (захтев добијате у канцеларијама 24 у општини Н.Београд), или можете преузети овде:

-Извод иностраног органа на међународном обрасцу или прописно легализован, преведен и транскрипован ако је неопходно од стране овлашћеног судског тумача – оригинал.

-Важећа лична карта.

-Пребивалиште на територији општине Нови Београд

-По потреби, и друга документа

-Доказ о уплаћеној такси

-Након извршеног уписа одређивање ЈМБГ-а се чека 15 радних дана

Напомена везана за документацију:

Документа која нису издата на трајном обрасцу не могу бити старија од 6 месеци.

Предата документација се задржава.

Републичка административна такса: 380 дин.

Уплатни рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97

Позив на број: 59-013

 

Телефон за информације: 3106-826