Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ која су стекла држављанство србије до 2004.

 

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одељење: Одељење за лична стања грађана,вођење матичних књига и изборна права Нови Београд

Потребна документација:

За упис у матичну књигу рођених

-Захтев за упис (захтев добијате у канцеларији 24), или можете преузети овде:

-Извод из матичне књиге рођених

-Уверење о држављанству (фотокопија)

-Фотокопија личне карте

-За удате/ожењене: Извод из матичне књиге венчаних

-За разведене: извод из МКВ са уписаним разводом или извод из МКВ и правоснажна пресуда о разводу брака.

-За удовце: извод матичне књиге венчаних са уписаном смрћу супружника или извод матичне књиге венчаних и извод из матичне књиге умрлих преминулог супружника.

-По потреби и друга документа

За упис у матичну књигу венчаних

-Захтев за упис (захтев добијате у канцеларији 25), или можете преузети овде:

-Извод из матичне књиге венчаних

-Уверење о држављанству (фотокопија)

-Фотокопија личне карте

-По потреби и друга документа

За упис у матичну књигу умрлих

-Захтев за упис (захтев добијате у канцеларији 26), или можете преузети овде:

-Извод из матичне књиге умрлих

-Уверење о држављанству (фотокопија)

-Фотокопија личне карте

-По потреби и друга документа

Напомена везана за документацију:

Документа се предају у оригиналу, документа која нису издата на трајном обрасцу не могу бити старија од 6 месеци.

Предата документација се задржава.

Републичка административна такса: 380 дин.

Уплатни рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97

Позив на број: 59-013

Место предаје документације: МКР  канц. 24, МКВ канц. 25, МКУ канц. 26.

Телефон за информације: канц 24 – 3106-826 ; канц 25 – 3106-825 ;

канц 26 – 3106-824;

Напомена:

Законски рок за решавање предмета је 30 дана од подношења захтева.