Упис чињенице смрти у матичне књиге на основу извода иностраног органа

 

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Нови Београд

Потребна документација:

-Захтев (канцеларија 26 Градске општине Н.Београд), или можете преузети овде:

-Извод из матичне књиге умрлих на међународном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача

-Извод из матичне књиге рођених

-Извод из матичне књиге умрлих

-Уверење о држављанству

-Фотокопија л.к. са пребивалиштем на територији општине Нови Београд

-Доказ о уплаћеној такси

Напомена везана за документацију:

Документа се предају у оригиналу, документа која нису издата на трајном обрасцу не могу бити старија од 6 месеци.

Предата документација се задржава.

Републичка административна такса: 380 дин.

Уплатни рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97

Позив на број: 59-013

Место предаје документације: Канцеларија 26 Градске општине Н.Београд

Телефон за информације: 3106-824