Промена презимена после престанка брака у року од 60 дана

 

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Нови Београд

Потребна документација:

-Захтев (канцеларија 24 Градске општине Нови Београд)

-Фотокопија личне карте (пребивалиште на територији општине Н.Београд)

-Правоснажна пресуда о разводу или поништењу брака (фотокопија)

-Доказ о уплаћеној такси:

-Извод из матичне књиге умрлих (уколико је брак престао смрћу супружника)

Место набавке обрасца: Канцеларија 24 Градске општине Н.Београд

Напомена везана за документацију:

Документа се предају у оригиналу, документа која нису издата на трајном обрасцу не могу бити старија од 6 месеци.

Предата документација се задржава.

Републичка административна такса: 380 дин.

Уплатни рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97

Позив на број: 59-013

Место предаје документације: Канцеларија 24 Градске општине Н.Београд

Телефон за информације: 3106-824

Напомена:

Изјава се даје пред матичарем матичног подручја где је пребивалиште лица које мења лично име/презиме.