Извод из матичне књиге венчаних

 

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Нови Београд

Потребна документација:

-Захтев за издавање, можете преузети овде:

-Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Инфо пулт Градске општине Нови Београд

Напомена везана за документацију:

За лица која су брак закључила пре 1946.год. обавезно навести цркву у којој је брак склопљен.

Извод из матичне књиге венчаних се може издати и на међународном обрасцу, за употребу у иностранству, и тада је потребно заокружити ту опцију на захтеву за издавање.

Републичка административна такса: 520 дин (за домаћи извод)

Уплатни рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97

Позив на број: 59-013

Напомена:

Чланом 83.Закона о матичним књигама („Сл.гласник РС“ бр 20/09, 145/14,47/18) прописано  је да се изводи из матичних књига и уверења издају на захтев лица из члана 41. истог закона.