Извод из матичне књиге умрлих

 

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одељење: Одељење за лична стања грађана,вођење матичних књига и иборна права Нови Београд

Потребна документација:

-Захтев за издавање можете преузети овде:

-Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Инфо пулт у шалтер сали Градске општине Н.Београд

Напомена везана за документацију:

За лица преминула пре 1946.год. уписати цркву где је обављено опело.

Извод из матичне књиге умрлих се може издати и на међународном обрасцу, за употребу у иностранству, и тада је потребно заокружити ту опцију на захтеву за издавање.

Републичка административна такса: 520 дин (за домаћи извод)

Уплатни рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97

Позив на број: 59-013

Уплатницу можете преузети овде:

Наведена такса важи за прву копију. За сваку следећу копију плаћа се 140 дин

За прву копију међународног извода плаћа се 870 дин, а за сваку следећу копију плаћа се 490 дин.

Административна такса се не плаћа за следеће намене:

-За упис у школу и факултет

-За потребе војне евиденције

-За заснивање радног односа

-За остваривање права из социјалне заштите

-За остваривање права из здравствене заштите

-За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

-За реституцију

-За повраћај ПДВ-а

Место предаје документације

-За лица умрла после 1946 год. на шалтеру матичара бр. 1 и 2 у шалтер сали Градске општине Нови Београд

За лица умрла пре 1946.год. у канцеларији 26 Градске општине Нови Београд

Радно време са странкама: радним даном од 08:00 до 14:00 часова; Напомена:

Чланом 83. Закона о матичним књигама („Сл.гласник РС“бр.20/09, 145/14, 47/18) прописано је да се изводи из матичних књига и уверења издају на захтев лица из члана 41. истог закона.