Информатор о раду ГО Нови Београд

Основни подаци о државном органу и информатору

Назив органа:
Градска општина Нови Београд
Адреса седишта:
Булевар Михаила Пупина број 167 Нови Београд
Матични број: 07047541
ПИБ:102265706
Адреса за пријем поднесака:
Булевар Михаила Пупина 167 Нови Београд
Шалтер: 5
Адреса за пријем електронских поднесака:pitanja@novibeograd.rs

контакт телефон 011 7850785

Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи Информатор:
Оливера Вишњић, начелник Управе градске општине Нови Београд

контакт телефон 011 3106 790

e mail: opstinskauprava@novibeograd.rs

Лица која се старају о одређеним информацијама, подацима и радњама у вези са израдом и објављивањем Информатора:
Начелници одељења и шефови служби:
Одељење за имовинско-правне и стамбене послове : Емилија Бјелетић, начелник одељења; контакт телефон 011 3106 871
Одељење за инспекцијске послове: Небојша Кузмановић, начелник, контакт телефон 011 3106 883
Одељење за општу управу: Ана Продановић, начелник, контакт телефон 011 3106 890
Служба за заједничке послове: Драган Драгојевић,шеф службе ,контакт телефон 011 3106 889 
Служба за озакоњење објеката: Татјана Ђукић, шеф службе контакт телефон 011 3106 879
Служба за послове управе у месним заједницама: Анка Вукелић Гргуровић, шеф службе 011 3106 803
Служба за скупштинске и нормативне послове: Јелена  Мудреша Глишовић, шеф службе 011 3106 860
Одељење за буџет и финансије, није постављен  шеф службе 011 3106 812
Одељење за грађевинске и комуналне послове: Влада Угреновић , шеф службе  011 3106 833
Одељење за друштвене делатности: Ибро Ибрахимовић,контакт телефон ,011 3106 700

Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Градској општини Нови Београд :

Татјана Китановић,тел. 011 3106 860

e mail: ovlasceno.lice@novibeograd.rs

О објављивању и ажурности информатора стара се Лепа Мијић, пословни секретар у Служби за скупштинске и нормативне послове

Датум првог објављивања Информатора:
Децембар 2005. године
Где се може извршити увид у Информатор и набавити штампана копија Информатора:
Канцеларија број 10а.

Веб-адреса Информатора (адреса са које се може преузети електронска копија):
Српски, ћирилица:

Информатор о раду Управе Градске општине Нови Београд :
https://informator.poverenik.rs/informator?org=52gxDfwfbyq9PHXie

Информатор о раду Скупштине Градске општине Нови Београд:

https://informator.poverenik.rs/informator?org=oanQ2XekkxWzWMgCc

Информатор о раду председника Градске општине Нови Београд:

https://informator.poverenik.rs/informator?org=PL4EAbREGqJf3X3Si

Информатор о раду Већа Градске општине Нови Београд:

https://informator.poverenik.rs/informator?org=x8ZDgt7dkzwvTEyqh

Информатор о раду Новобеоградске културне мреже:

https://informator.poverenik.rs/informator?org=EhfQsKRu6wPWXeFvg

 

 

Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од општинског значаја („Сл. Гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Сл. Гласник РС“ бр. 68/10 од 21.09.2010 и 10/2022)