Javni konkurs za finansiranje projekata organizacija civilnog društva iz budžeta Gradske opštine Novi Beograd u 2016. godini

 
Na osnovu člana 5. Odluke o pokretanju postupka finansiranja projekata civilnog društva („Službeni list grada Beograda“, broj 68/2012), i člana 40. Statuta gradske opštine Novi Beograd („Službeni list grada Beograda“, broj 3/2011- prečišćen tekst), a u skladu sa Odlukom o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2016. godinu („Službeni list grada Beograda“, broj 88/2015), Predsednik gradske opštine Novi Beograd, raspisuje
 
Javni konkurs za finansiranje projekata organizacija civilnog društva iz budžeta Gradske opštine Novi Beograd u 2016. godini
 
Sredstva za finansiranje projekata organizacija civilnog društva, koji će se realizovati do kraja 2016. godine, opredeljena su Odlukom o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2016. godinu, a transferisana su iz budžeta grada Beograda i iznose 3 000.000,00 (tri miliona) dinara. Sredstva za finansiranje projekata su obezbeđena  u programu 0701, programska aktivnost 0701-1001, ekonomska klasifikacija 481941 (dotacije nevladinim organizacijama).
 
Sredstva opredeljena u budžetu Gradske opštine Novi Beograd za finansiranje projekata od značaja za gradsku opštinu Novi Beograd organizacija civilnog društva, dodeljuju se za realizaciju projekata iz  oblasti
 
– bezbednost dece u saobraćaju

–edukacija u cilju podizanja nivoa svesti o bezbednosti dece
 
Pravo učešća u raspodeli sredstava budžeta Gradske opštine Novi Beograd, imaju organizacije koje projektne aktivnosti realizuju na teritoriji Grada Beograda.
 
Organizacije civilnog društva,neprofitne i nepolitičke organizacije i udruženja građana (u daljem tekstu udruženja) na javnom konkursu konkurišu za ukupno utvrđenu vrednost projekta.
 
Projekat se mora realizovati na teritoriji gradske opštine Novi Beograd i  to do kraja 2016. godine.

Prijava na javni konkurs dostavlja se na popunjenom prijavnom formularu uz koji se prilaže:

-rešenje o registraciji izdato od strane Agencije za privredne registre, original ili fotokopija(fotokopija ne mora biti overena);

-fotokopija izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se projekat realizuje (fotokopija ne mora biti overena);

Komisija zadržava pravo da pored navedenih, zatraži i druga dokumenta i dokaze relevantne za odlučivanje o podnetoj prijavi.

Prijave se dostavljaju na pisarnicu gradske opštine Novi Beograd ili poštom na adresu: Grad Beograd, Gradska opština Novi Beograd – Komisiji za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje projekata  organizacija civilnog društva iz budžeta Gradske opštine Novi Beograd, 11070 Novi Beograd, Ul. Bulevar Mihaila Pupina broj 167.

Obrazac prijave i Uputstvo za podnošenje prijava u kome su opisana bliža merila i dopunski kriterijumi čijom primenom se vrši vrednovanje i rangiranje prijavljenih programa su dostupni i mogu se preuzeti na internet stranici Gradske opštine Novi Beograd www.novibeograd.rs ili u prostorijama Gradske opštine Novi Beograd, kancelarija broj  56  na  prvom spratu, Bulevar Mihaila Pupina broj 167,  svakog radnog dana od 08.30 do 15.30 časova.
 
Za dodatne informacije možete se obratiti Dušanu Petriću na tel: 3106-783 ili na mejl  dusan.petric@novibeograd.rs

Rok za dostavljanje prijava je 11.mart 2016. godine do 16 časova. Ukoliko se dokumentacija  šalje putem pošte, razmatraće se projekti sa žigom pošte od  11. marta  2016. godine .

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane, a nepotpune prijave će se smatrati neispravnim.

Kriterijumi za ocenjivanje su:
 
– broj korisnika usluga obuhvaćenih projektom

– usklađenost projekta sa svim zahtevima konkursa

– saradnja sa lokalnom zajednicom,

– ostvareni rezultati podnosioca prijave prethodnih godina,

– materijalna i kadrovska opremljenost udruženja,

— obuhvaćenost više oblasti jednim projektom,

– stručnost koordinatora i ključnih stručnjaka uključenih u projekat

– održivost projekta

– preporuke eksperata iz zemlje i inostranstva  iz oblasti na koje se projekat odnosi.

Komisija će Listu rangiranja prijavljenih projekata utvrditi u propisanom roku  do 7 dana, od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Lista rangiranja biće objavljena na sajtu opštine i dostavljena svim učesnicima elektronskim putem.

Učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objavljivanja Liste. Prigovor se dostavlja predsedniku  Gradske opštine Novi Beograd preko Komisije.

Odluku o prigovoru predsednik Gradske opštine donosi u roku do 5 dana od dana proteka roka za prijem prigovora.

Odluku o izboru projekata koji se finansiraju iz budžeta Gradske opštine Novi Beograd na osnovu konačne rang liste donosi predsednik Gradske opštine Novi Beograd u roku do 7 dana od dana  konačnosti liste.

Odluka o izboru projekata nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta GO Novi Beograd objavljuje se na zvaničnoj internet stranici opštine.

Uputstvo:Formular