Рани јавни увид у План детаљне регулације за комплекс аеродрома „Никола Тесла Београд“ градске општине Сурчин, Нови Београд и Земун

 
Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 16.08.2016. год., на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и чл. 11. и 19. Пословника о раду Комисије за планове Скупштине града Београда, донела је Закључак којим
 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД У

План Детаљне регулације за комплекс аеродрома „Никола Тесла Београд“ градске општине Сурчин, Нови Београд и Земун

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и у згради Градске општине Сурчин, Војвођанска бр. 79, у периоду од 29.08.2016. год. до 12.09.2016. год., сваког радног дана од 9 до 18 часова.

У току јавног увида, план ће бити изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери“.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком у згради Градске управе, ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и четвртком у згради општине Сурчин, Војвођанска бр. 79.

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писменој форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, најкасније до 12.09.2016. год.