Рани јавни увид поводом плана детаљне регулације за изградњу цевовода чисте воде Ǿ1200 дуж улица Николе Добровића, Партизанске авијације и Пеђе Милосављевића

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Комисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 23.03.2021. године, упутила Елаборат за потребе израде Плана детаљне регулације за изградњу цевовода чисте воде Ǿ1200 дуж улица Николе Добровића, Партизанске авијације и Пеђе Милосављевића, Градска општина Нови Београд на рани јавни увид, на основу члана 45а, Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20)

 

 

О  Г  Л  А  Ш  А  В  А

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЦЕВОВОДА ЧИСТЕ ВОДЕ Ǿ1200 ДУЖ УЛИЦА НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА, ПАРТИЗАНСКЕ АВИЈАЦИЈЕ И ПЕЂЕ МИЛОСАВЉЕВИЋА,

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

 

  1. РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену), у периоду од 12.04.2021. године, закључно са 26.04.2021. године сваког радног дана од 9,00 до 18,00 часова.

 

  1. У току раног јавног увида, елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда beograd.rs у рубрици „Градски огласи“.

 

  1. Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе града Београда, ул. 27 марта бр. 43-45 (у сутерену).

 

  1. Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 26.04.2021. године.