Рани јавни увид поводом израде измена и допуна плана детаљне регулације подручја између Булевара Арсенија Чарнојевића, комплекса студентског спортског центра и улица: Благоја Марјановића Моше и Партизанске авијације

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 27.04.2021. године, упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Измена и допуна плана детаљне регулације подручја између Булевара Арсенија Чарнојевића, комлекса студентског спортског центра и улица: Благоја Марјановића Моше и Партизанске авијације, Градска општина Нови Београд, на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

 

Оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, КОМПЛЕКСА СТУДЕНТСКОГ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА И УЛИЦА: БЛАГОЈА МАРЈАНОВИЋА МОШЕ И ПАРТИЗАНСКЕ АВИЈАЦИЈЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

  1. РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) у од 17. до 31. маја 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова.
  2. У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.
  3. Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)
  4. Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 31. маја 2021. године.