Представљен пример подршке општине Нови Београд развоју иновативних социјалних локалних услуга кроз партнерство са различитим НВО на међународној конференцији

slika slika

На Стручно-научној конференцији ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ 2020 са међународним учешћем која је ове године одржана у Београду 20-23.фебруара саопштена су искуства развоја иновативних социјалних локалних услуга кроз сарадњу локалне управе и невладиног сектора.

Овогодишња конференција је носила назив „Контекстуални аспекти специјалне едукације и рехабилитације“.

Рад на тему ЦЕНТАР ЗА БРИГУ О СТАРИМА, ДЕЦИ И ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ „НОВИ БЕОГРАД“-ПРИМЕР ПОДРШКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД РАЗВОЈУ ИНОВАТИВНИХ СОЦИЈАЛНИХ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА КРОЗ ПАРТНЕРСТВО СА РАЗЛИЧИТИМ НВО у оквиру пленарних излагања изложила је директорка општинског Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“, Милка Миловановић-Минић.

„Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд„ као установа социјалне заштите без смештаја локалног карактера у партнерству са различитим пружаоцима услуга подршке у заједници доприноси стварању нужних предуслова за деинституционализацију, превенцију институционализације и подршку рањивим групама грађана како би их учинили мање зависним од социјалних служби.  У партнерству, са струковним тако и родитељским организацијама удруживањем сопствених ресусрса и капацитета кроз различите бројне заједничке и самосталне активности општински Центар значајно доприноси успостављању стабилног система вредности и друштвеног консензуса око питања уважавања људске различитости и нужне интеграције у живот заједнице рањивих група грађана међу којима су деца и особе са инвалидитетом. Ове активности су значајан предуслов за инклуизију. Кроз Центар на годишњем нивоу прође преко 4000 грађана користећи различите услуге које Центар развија и пружа.  До сада је успостављена сарадња са  преко 40 удружења која се баве децом, старима и особама са инвалидитетом као и са струковним удружењима, одржано је 45 трибина са циљем подизања свести свих грађана о значају толеранције и солидарности, организован је велики број бесплатних едукација за родитеље, децу и старе и особе са инвалидитетом као и за професионалце који са њима раде, релизовано је преко 400 бесплатних различитих радионица из области културно-забавних, спортско-рекреативних и креативних вештина за различите групе деце, младих, старих, особа са инвалидитетом, њихових родитеља и пратиоца и омогућена бесплатна сензорна терапија за преко 30  деце и младих са различитим развојним сметњама и сензорним дефицитима у 2019 години. Покренута је нова услуга „Дефектолошки кутак“ и психолошко саветовалиште за родитеље са циљем да се пружи подршка у задовољењу развојних потреба деце, подстицању и напредовању у социјалном, емоционалном, физичком и интелектуланом развоју као и да се оснажи породица како би била добар ослонац и мотивација деци са тешкоћама у развоју.

Желимо да проширимо мрежу неформалних пружалаца услуга социјалне заштите окупљајући удружења, групе и угледне појединце који својим личним активизмом и волонтеризмом у сферама свог деловања покрећу друштвено важне теме и дају разноврсне одговоре на то како се може утицати на позитиван амбијент око себе и у том амбијенту утицати позитивно на свест људи истовремено указујући на потребу за ширењем толеранције, солидарности и друштвено-одговорног понашања.  Веома важан ослонац на овом путу су медији чији допринос се огледа у сарадњи и праћењу различитих активности нашег Центра што значајано утиче на промене у начину реаговања друштва према овим особама кроз напуштање сензационалистичког извештавања о појавама и догађајима који се тичу ових особа што је раније стварало  додатни ефекат стигматизације и сегрегације и отежавало процес инклузије.“између осталог, казала је Милка Миловановић-Минић.

Овогодишњи Дани дефектолога су изузетан искорак у правцу сарадње са струковним удружењима из целог региона и сјајан пример квалитетне размене ускустава дефектолога из праксе и дефектолога-професора са Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд као и професора са факултета из окружења. Ова конференција је посебна и по томе што су активно учешће у промоцији својих талената и стваралаштва имали деца и млади са различитим облицима инвалидитета  из различитих градова и општина.