ОГЛАС- манифестације и задушнице

 

Комисија за спровођење поступка  јавног оглашавања прикупљањем писмених понуда Градске општине Нови Београд, на основу Одлуке Комисије за манифестације Градске општине Нови  Београд објављује

 

О Г Л А С

за издавање места за постављање тезги за продају робе прикупљањем писмених понуда

у оквиру сталне манифестације ГО Нови Београд 

„ У сусрет пролећу“  у  периоду од 14.02.2020. до 24.03.2020. године

 

ЛОКАЦИЈА:

 • Булевар Михаила Пупина, испред пословног објекта ТЦ „Нови Београд“ (Стари Меркатор), за постављање од 1 до 60 (шездесет) тезги укупне површине 120 м² (распоред места од бр. 1 до бр. 60)

            

УСЛОВИ  УЧЕШЋА:

 • Право учешћа има заинтересовано физичко или правно лице регистровано за обављање одговарајуће делатности.
 • Почетна цена за лицитацију места за постављање тезги у Булевару Михаила Пупина, испред пословног објекта ТЦ „Нови Београд“ (Стари Меркатор), за укупан период трајања манифестацијe је  20.000,00 РСД.

Сва  заинтересована  лица могу  доставити понуду у писаном облику у затвореној коверти са напоменом „ПОНУДА ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ ТЕЗГИ – НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу: Градска општина Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 167, поштом или лично, предајом понуде на шалтеру бр. 4.

Рок за достављање понуда је 03.02.2020. године, до 11:00 часова.

Затворена коверта са понудом треба да садржи:

 1. ПРИЈАВУ

                -пријава правног лица садржи: назив и седиште, решење АПР о упису у регистар, матични број, порески идентификациони број (ПИБ), потпис овлашћеног лица и печат; (доказ о истом), број рачуна код банке за враћање депозита, као и контакт телефон учесника огласа.

                – пријава физичког лица садржи: фотокопију личне карте, решење АПР о упису у регистар, порески идентификациони број (ПИБ), број рачуна код банке за враћање депозита као и контакт телефон учесника огласа.

 1. БЕЗУСЛОВНУ ПОНУДУ, УЗ НАВОЂЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈИ ПОНУДА ГЛАСИ
 2. ДОКАЗ О УПЛАТИ ДЕПОЗИТА за озбиљност понуде, у износу од 10.000,00 РСД. Уплату извршити на текући рачун Градске општине Нови Београд, број: 840-978804-03, модел 97 и позив на број 59-013.
 3. Тезга морају бити затвореног типа у виду дрвене кућице и не може бити већа од од 2,0 m2 са слободном површином у функцији тезге од 1,0 m2.

 Обавезно је у понуди доставити фотографски приказ изгледа кућице-тезге. У колико понуђач не достави у понуди тражену фотографију кућице -тезге, сматраће се да је понуда непотпуна.

Заинтересовани понуђачи могу доставити понуде за више места за постављање тезги, с тим што понуђач доставља засебну понуду за свако појединачно место на локацији.

Неблаговремене понуде неће бити отваране.

Јавно отварање понуда одржаће се 03.02.2020. године године са почетком у 11,45 часова на адреси Градске општине Нови Београд, сала 3.

Ранг листа биће објављена 03.02.2020. године у 12:30 часова;

Право одабира места за постављање тезги зависи од висине понуђеног износа;

У случају останка слободних места, писмене понуде ће се подносити 03.02.2020. године до 15:00 часова;

Комисија ће одабир корисника за преостала места извршити на основу висине понуђене цене и временском доспећу захтева;

Ранг листа у случају доделе евентуално преосталих слободних места, на основу примљених понуда, биће објављена 03.02.2020. године, у 15:30 часова;

У случају два или више иста понуђена износа, предност за одабир места за постављање тезги биће одређен по  редоследу времена приспелости понуде;

Потенцијални корисник дужан је да пре одабира конкретног места изврши уплату излицитираног износа умањеног за износ уплаћеног депозита и то у року од  једног сата од завршетка отварања понуда. Након достављања доказа о наведеној уплати понуђач ће добити потврду о изабраном месту за постављање тезге;

Понуђачима који не буду изабрани, наведени износ уплате на име депозита за озбиљност понуде биће враћен у року до 5 (пет) дана од дана спровођења лицитације. 

Уколико понуђач који је одређен по ранг  листи одустане од коришћења места из било ког разлога или је документација неисправна или непотпуна, нема право на повраћај депозита за озбиљност понуде;

Потписивање Уговора са изабраним закупцима обавиће се 04. и 05.02.2020. године, у просторијама Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 167.

Распоред постављања тезги  је утврђен скицом на коју је Секретаријат за саобраћај дао сагласност IV-07  бр. 344.8-645/19. oд 26.12.2019. године.   

НАПОМЕНА: Након потписивања уговора понуђач је у обавези да поднесе захтев Одељењу за грађевинске,  комуналне послове и озакоњење објеката Управе ГО Нови Београд за добијање решења овог органа за постављање тезге за продају робе на наведеној локацији.

 

 

 

                                                                                                                2.

 

Комисија за спровођење поступка  јавног оглашавања прикупљањем писмених понуда Градске општине Нови Београд, на основу Одлуке Комисије за манифестације Градске општине Нови Београд, објављује

 

О Г Л А С

 

За издавање места за постављање тезги за  продају цвећа и свећа за време задушница:

 • Велике (зимске) задушнице 21,22 и 23. фебруар 2020. године;
 • Побусани понедељак 27  април  године;
 • Летње (духовске) задушнице 05,06,07  јун  године;
 • Михољске задушнице 09, 10, 11 октобар 2020. године и
 • Митровске (затворене) задушнице 06, 07, 08 новембар 2020. године

 

ЛОКАЦИЈА:

Блок 55 А „Ново Бежанијско гробље“, укупан број места за постављање тезги: 4 тезге, на површини од укупно 8 м² (распоред места од бр. 1 до бр. 4);

            

УСЛОВИ УЧЕШЋА НА ОГЛАС

 • Право учешћа има заинтересовано физичко или правно лице регистровано за обављање одговарајуће делатности односно продаје робе или услуга
 • Почетна цена за лицитацију места за постављање тезге за продају цвећа за укупан период трајања задушница je 000,00 РСД.

Сва заинтересована лица могу доставити понуду у писаном облику у затвореној коверти са напоменом „ПОНУДА ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ ТЕЗГИ – НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу: Градска општина Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 167, поштом или лично, предајом понуде на шалтеру 4.

Рок за достављање понуда је 03.02.2020. године, до 11:00 часова.

Затворена коверта са понудом треба да садржи:

 1. ПРИЈАВУ

              – пријава правног лица садржи: назив и седиште, решење АПР о упису у регистар, матични број, порески идентификациони број (ПИБ), потпис овлашћеног лица и печат; (доказ о истом), број рачуна код банке за враћање депозита и контакт телефон.

 • пријава физичког лица садржи: фотокопију личне карте, решење АПР о упису у регистар, порески идентификациони број (ПИБ), број рачуна код банке за враћање депозита и контакт телефон.
 1. БЕЗУСЛОВНУ ПОНУДУ, УЗ НАВОЂЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈИ ПОНУДА ГЛАСИ
 2. ДОКАЗ О УПЛАТИ ДЕПОЗИТА за озбиљност понуде, у износу од 5.000,00 динара. Уплату извршити на текући рачун Градске општине Нови Београд, број: 840-978804-03, модел 97 и позив на број 59-013.

Заинтересовани понуђачи могу доставити понуде за више места за постављање тезги, с тим што понуђач доставља засебну понуду за свако појединачно место на локацији.

Неблаговремене понуде неће бити отваране.

Јавно отварање понуда одржаће се 03.02.2020. године са почетком у 11,15 часова на адреси Градске општине Нови Београд, сала 3.

Ранг листа биће објављена 03.02.2020. године у 12:00 часова;

Право одабира места за постављање тезги зависи од висине понуђеног износа;

У случају останка слободних места, писмене понуде ће се подносити 03.02.2020. године до 15:00 часова;

Комисија ће одабир корисника за преостала места извршити на основу висине понуђене цене и временском доспећу захтева;

Ранг листа у случају доделе евентуално преосталих слободних места, на основу примљених понуда, биће објављена 03.02.2020. године, у 15:30 часова;

У случају два или више иста понуђена износа, предност за одабир места за постављање тезги биће одређен по  редоследу времена приспелости понуде;

Потенцијални корисник дужан је да пре одабира конкретног места изврши уплату излицитираног износа умањеног за износ уплаћеног депозита и то у року од  једног сата од завршетка отварања понуда.

 Након достављања доказа о наведеној уплати понуђач ће добити потврду о изабраном месту за постављање тезге;

Понуђачима који не буду изабрани наведени износ уплате на име депозита за озбиљност понуде биће враћен у року до 5 (пет) дана од дана спровођења лицитације. 

У колико понуђач  који је одређен по ранг  листи одустане од коришћења места из било ког разлога или је документација неисправна или непотпуна, нема право на повраћај депозита за озбиљност понуде;

Потписивање Уговора са изабраним понуђачима обавиће се 17. и 18.02.2020. године, у просторијама Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 167.

Распоред постављања тезги  је утврђен скицом на коју је Секретаријат за саобраћај дао сагласност IV-07  бр. 344.8-645/19. oд 26.12.2019. године.   

Тезга је типски покретни објекат за продају робе или пружање услуге чија површина не може бити већа од од 2,0 m2  са слободном површином у функцији тезге од 1,0 m2

НАПОМЕНА: Након потписивања уговора понуђач је у обавези да поднесе захтев Одељењу за грађевинске,  комуналне послове и озакоњење објеката Управе ГО Нови Београд за добијање решења овог органа за постављање тезге за продају цвећа на наведеној локацији.