Обавештење о укидању послова овере

Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. гласник РС“ бр. 93/2014 и 22/2015) који је донела Скупштина Републике Србије у августу 2014. године предвиђено је да од 01.03.2017. године послове овере врше искључиво јавни бележници.

С обзиром на то да Градска општина Нови Београд, почев од 01.03.2017. године више нема законског основа да врши послове овере потписа, рукописа и преписа и послове овере потврда- уверења о животу за кориснике страних пензија јер су ти послови прешли у надлежност јавних бележника, обавештавамо све кориснике услуга да се за пружање наведених услуга благовремено обрате јавном бележнику.

Обавештавамо све кориснике услуга Управе градске општине Нови Београд да ће се овера потписа, рукописа и преписа и послови овере потврда о животу вршити закључно са 28.02.2017. године до 19.00 часова, у оквиру радног времена Управе ГО Нови Београд.

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ