Обавештење корисницима башти

Поштовани  корисници  угоститељских објеката

на територији Општине Нови Београд

 

Ваша општина, препознајући проблеме својих суграђана и свих оних који обављају делатност на територији Градске општине Нови Београд, жели да вам изађе у сусрет и покуша  да, у складу са датим надлежностима, помогне у њиховом решавању.

Овим путем желимо да Вас подсетимо на неопходност благовременог подношења захтева за постављање баште уз ваш угоститељски објекат, како  би поштујући прописе Градске управе града Београда, могли да у траженом термину у 2017. години поставите башту, било да се ради о башти која се поставља први пут или о постављању истоветне баште.

Због свега напред  наведеног указујемо вам на следеће:

1) Према новој Одлуци о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр.11/2014, 25/14, 34/14, 2/15, 29/15 и 63/16) захтев за постављање баште угоститељског објекта се подноси Одељењу за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање Управе градске општине Нови Београд- Одсеку за комуналне послове (у даљем тексту: “Одељење“).

2)  Захтев за издавање одобрења за постављање баште може поднети правно лице  или предузетник који обавља угоститељску делатност у објекту у чијој је функцији башта.

Захтев се може поднети на следећи начин:

– Електронски- Користећи еУслуге Портала ГО Нови Београд;

– Образац захтева можете и сами одштампати са сајта www.novibeograd.rs, попунити и послати поштом или доставити лично на шалтеру број 4 у холу Услужног центра Градске општине Нови Београд.

3) Уколико се башта поставља први пут, Одељење  је дужно да,  по пријему уредног захтева, у року од седам дана упути техничку документацију на сагласност и оверу надлежним  организационим јединицама Градске управе града Београда као  и другим надлежним органима Града Београда чија  сагласност  је неопходан услов за издавање одобрења за постављање баште.

По прибављању потребних сагласности и оверене техничке документације, Одељење је  дужно да подносиоцу захтева у року од седам дана изда одобрење за постављање баште за тражени период у текућој  години.

4)    За поновно постављање истоветне баште у 2017. години, Одељење је обавезно да службеним путем прибави потврду о даљој важности сагласности за баште за које је издала одобрење у 2016. години.

По прибављању потврде о даљој важности сагласности Одељење је дужно да вас писаним путем обавести о могућности издавања одобрења за постављање истоветне баште за  2017. годину.

У прилогу обавештења  доставља  вам се и Образац захтева који је, уколико имате интереса за постављање истоветне баште у наредној години, потребно да попуните и заједно са  неопходном пратећом документацијом доставите овом Одељењу.

По пријему уредног захтева, Одељење издаје одобрење у року од седам дана од дана пријема уредног захтева.

 

5) Према новој Одлуци о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр.11/2014,25/14, 34/14, 2/15, 29/15 и 63/16):

  • Баште се могу постављати на јавним и другим површинама.

– На јавним површинама башта се поставља уз сагласност субјекта који управља, користи и одржава јавну површину (Одељење ове сагласности прибавља поступајући по службеној дужности).

– На другим површинама башта се поставља уз сагласност власника, односно корисника површине на коју се поставља (сагласности прибавља подносилац захтева).

  • Башта се може постављати на површини испред, бочно или у залеђу угоститељског објекта, у нивоу угоститељског објекта и по правилу у дужини угоститељског објекта.

– Површина баште може бити проширена на површину испред зграде у којој се угоститељски објекат налази, под условом да се прибави сагласност власника, односно корисника простора дела зграде испред којег се башта поставља.

– Када се башта поставља тако да се делом свог волумена налази изван нивоа угоститељског објекта, потребно је прибавити сагласност власника, односно корисника простора дела зграде испред којег се башта поставља, када растојање баште од тог дела зграде износи мање од 6m.

Напомињемо још једном да, с обзиром да  надлежне  организационе јединице Градске управе града Београда и други надлежни органи Града Београда, чија сагласност је неопходан услов за издавање одобрења за постављање баште, утичу на могућност њиховог постављања, то Општина, која тек по добијању сагласности издаје одобрење, нема ингеренције самосталног одлучивања о њиховом постављању.

Међутим, стојимо вам на располагању да, у колико имате дилему или проблем, покушамо да Вам помогнемо у њиховом решавању.

С тога вас молимо да, уважавајући време које је потребно за добијање одобрења за постављање тражене баште, ускладите Ваше активности и на време поднесете сву потребну документацију надлежном органу ГО Нови Београд  за издавање одобрења.

Важно је напоменути да тек по добијању решења стичете право да поставите башту угоститељског објекта, било да се ради о башти која се поставља први пут или о поновном постављању истоветне баште.

Инспекцијски надзор над спровођењем Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији  Града Београда  врши Комунална инспекција Градске општине, док контролу над применом наведене Одлуке врши Комунална полиција, у складу са законом и другим прописима.

Детаљне информације о свему што Вас интересује, везано за процедуру добијања одобрења за постављање баште угоститељског објекта,  можете добити у КАБИНЕТУ ГРАЂАНА, у згради Општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, од референта Одељењa за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање.

 

Надамо се да ћемо, на обострано задовољство, уживати у текућој и наредној години у новобеоградским баштама.