Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за комплекс WЕSТ 65

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са Закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 22.10.2020. године утврдила Нацрт плана детаљне регулације за комплекс WEST 65, Градска општина Нови Београд и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) оглашава

ЈАВНИ УВИД
у 

Нацрт плана детаљне регулације за комплекс WEST 65, Градска општина

Нови Београд

  1.  ЈАВНИ УВИД обавиће се у периоду од 02. новембра 2020.године до 02. децембра 2020.године, сваког радног дана од 9,00 до 18,00  часова, у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
    2.    ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 17. децембра 2020. године у 13,00 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
    3.    Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 1,200 до 18,00 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе, ул. 27. марта бр. 43-45 (сала II у сутерену).
    4.    Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 02. децембром 2020. године.
  2. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи“.