Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за изградњу ванградског топловода

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 17. новембра 2016. године утврдила је Нацрт плана детаљне регулације за изградњу ванградског топловода од ТЕ-ТО „Никола Тесла“ у Обреновцу до ТО „Нови Београд“, Градске општине Обреновац, Сурчин и Нови Београд са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)
ОГЛАШАВА
ЈАВНИ УВИД У
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВАНГРАДСКОГ ТОПЛОВОДА ОД ТЕ-ТО „НИКОЛА ТЕСЛА“ У ОБРЕНОВЦУ ДО ТО „НОВИ БЕОГРАД“, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ, СУРЧИН И НОВИ БЕОГРАД СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), у Градској општини Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 84 и у Градској општини Сурчин, ул. Војвођанска бр.79, у периоду од 28. новембра 2016. године до 28. децембра 2016. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 19. јануара 2017.године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
3. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. 27. марта бр.43-45, најкасније до 28. децембра 2016.године.
4. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.