Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације подручја између привредне зоне „Аутопут” и аеродрома „Никола Тесла”, Градска општина Нови Београд

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 26.11.2021. године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације подручја између привредне зоне „Аутопут“ и Аеродрома „Никола Тесла”, Градска општина Нови Београд са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

 

оглашава

ЈАВНИ УВИД
У

 

Нацрт плана детаљне регулације подручја између привредне зоне „Аутопут” и аеродрома „Никола Тесла”, Градска општина Нови Београд

 са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину

 

  1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 1. фебруара до 5. марта 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) и у згради Градске општине Сурчин, Војвођанска бр. 79.
  2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улица краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 25. марта 2021. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
  3. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком у згради Градске управе, у Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) и четвртком у згради Градске општине Сурчин, Војвођанска бр. 79.
  4. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 5. мартом 2021. године.
  5. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи ”.