Јавни позив за доходовно оснаживање породица интерно расељених лица

 
На основу члана 11. Правилника о раду Комисије, број: II-404-3 /2016 од 28.09.2016. године , Комисијa за избор корисника дана 29.09.2016. године УПУЋУЈЕ
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
 
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЦА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ
 
 
ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
 
Предмет овог јавног позива је додела једнократне и бесповратне помоћи у роби и материјалу за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој делатности, у максималном износу до РСД 200.000,00 (двестахиљада динара), по породичном домаћинству, коју је, у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије, интерно расељеним лицима док су у расељеништву на својој територији обезбедила Градска општина Нови Београд.
 
 
УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ
 
 
Кориснику и члановима његовог породичног домаћинства може бити додељена Помоћ под следећим условима:
 
да су евидентирани као интерно расељена лица и/или поседују легитимацију интерно расељеног лица (обавезно за Подносиоца);
да имају имају боравиште/пребивалиште на територији Градске општине Нови Београд;
да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;
да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;
да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:
– За пољоприведну делатност и сточарство да је влансик или закупац земљишта и/или помоћних објеката;
 
– За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ће обављати делатност и
 
– За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.
 
 
Комисија доноси одлуку о додељивању помоћи, на основу реда првенства, сачињеног према критеријумима прописаним правилником број: II-404-3/2016. од 28.09.2016.. године.
 
КОРИСНИК КАО ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СЕБЕ И ЧЛАНОВЕ ПОРОДИЧНОГ ДОМАЋИНСТВА ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
 
 
Корисник као подносилац Пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следећу документацију:
 
попуњен образац Пријаве;
фотокопију легитимације интерно расељеног лица (за подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства ако су евидентирани као интерно расељено лице );
фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;
изјаву оверену код надлежног органа овере да подносилац Пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;
доказ о приходима:
а) за незапослене, изјава оверена у органу управе или суду да је лице не запослено и да нема примања;

б) за запослене, потврда послодавца о висини примања за месец који предходи месецу подношења пријаве на Јавни позив или изјава да подносилац пријаве односно члан породичног домаћинства остварује неке повремене приходе;

в) чек од пензије за месец који претходи месецу подношења Пријаве на Јавни позив или уколико лице не остварује примања по основу пензије – изјава оверена у органу управе или суду да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;

доказ о школовању – потврда надлежне образовне иниституције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;
доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – решење/потврда надлежног органа;
решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;
код једнородитељских породица прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства; решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену код надлежног органа овере да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
потврда претходног послодавца, фотокопија радне књижице или изјава оверена код надлежног органа овере да лице има потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ.
потврда да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавање;
доказ да има регистровану делатност;
доказ да покреће активност:
(1) да је регистровао и покреће нову активност,

(2) изјава да покреће активност (ако није регистровао нову активност коју покреће).

Комисија за избор корисника по службеној дужности прибавља извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; уверење Министарства унутрашњих послова о пребивалишту/боравишту за подносиоца Пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, потврду Комесаријата да је лице евидентирано као интерно расељено лице (у случају да подносилац Пријавене достави фотокопију легитимације интернорасељеног лица, за остале чланове породичног домаћинства ако су евидентирани као интерно расељена лица).

Доказе из става 1 овог члана, за потребе поступка у складу са чланом 103. став1. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС 18/16) ( у даљем тексту: ЗУП ), прибавиће по сужбеној дужности Комисија, осим уколико странка у складу са чланом 103. Став 3. ЗУП-а изјави да ће у циљу ефикаснијег и економичнијег разматрања своје поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.
 
Сви докази се подносе у фотокопији, а оригинална документа на захтев Комисије.
 
 
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
 

Подносиоци захтева по јавном позиву пријавне обрасце преузимају у Кабинету грађана Градске општине Нови Београд, на првом спрату.
 
Пријаве се подносе у затвореној коверти преко Писарнице Управе Градске општине Нови Београд или поштом на адресу:

Градска општина Нови Београд
 
“Комисија за избор корисника за доделу помоћи за економско оснаживање
 
интерно расељених лица кроз доходовне активности“
 
Булевар Михајла Пупина 167
 
11070 Нови Београд
 

Рок за подношење пријава је 29.10.2016. године.
 

Све информације о конкурсу можете добити на тел. 3106-814 и 3106-706 или сваког радног дана од 14-16 часова у сали 3 ГО Нови Београд
 

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ