Јавни позив за доделу средстава за набавку грађевинског материјала намењених побољшању услова живота становања породица избеглица

На основу  решења  Председника Градске општине Нови Београд број XII-020-1/2020 – 58  од  26.05.2020. године о именовању Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, кроз набавку грађевинског материјала, на територији  Градске општине Нови Београд ( у даљем тексту: Комисија)  и члана 10. став 1  Правилника о раду Комисије  усвојеног 27.05.2020. године (у даљем тексту: Правилник), а у вези  Уговора о  сарадњи закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (у даљем тексту: Комесаријат) и  Градске општине Нови Београд (у даљем тексту: Општина),   Комисија  објављује дана 28.05.2020. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА, КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

 1.   ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

          Предмет јавног позива је  додела најмање 10 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица  са пребивалиштем/боравиштем на територији Општине (у даљем тексту:Помоћ).  

 

 1. II. УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА
 2. Да подносилац пријаве, са пребивалиштем /боравиштем на територији Општине, има или је имао статус избеглице;
 3. Да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства имају држављанство Републике Србије или поднет захтев за пријем у исто;
 4. Да су подносилац пријаве и чланови његове породице смештени у неадекватном приватном смештају на терторији Општине или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног.
 5. Да поседује непокретност са грађевинском дозволом или да је за наведену непокретност поднет захтев за легализацију, односно покренут поступак озакоњења предметне непокретности, као и да је на земљишту, на коме се непокретност налази, дозвољена индивидуална стамбена изградња,осим ако се ради о непокретности која је изграђена пре доношења прописа о грађењу;
 6. Да предметна непокретност не испуњава основне услове становања и да се уградњом додељеног грађевинског материјала  може  оспособити  за употребу и  становање;
 7. Да Корисник и чланови његовог породичног домаћинства не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалиша или у другој држави;
 8. Да Корисник и чланови његовог породичног домаћинства немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим предметне непокретности;
 9. Да Корисник и чланови његовог породичног домаћинства од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
 10. Да Корисник и чланови његовог породичног домаћинства немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
 11. Да Корисник и чланови његовог породичног домаћинства нису ушли у програм стамбеног збрињавања у држави порекла или да им имовина у земљи порекла није обновљена;
 12. Да Корисник и  чланови његовог породичног домаћинства нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе.

 

III.  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

               Корисник као подносилац пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следеће доказе:

1)  попуњен образац пријаве;

2) фотокопију избегличке легитимације/решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (обавезно за подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства који су били или су и даље у статусу избеглице);

3)  фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;

4)  извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;

5)  уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство – за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);

6)  оверену изјаву   код јавног бележника да Корисник и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбене потребе, осим непокретности којом конкуришу за Помоћ; да не поседују непокретност у држави порекла или другој држави којом могу да реше своје стамбене потребе; да у држави порекла нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине; да нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом су могли да реше своје стамбене потребе; да нису укључени у неки други програм/пројекат за трајно решавање стамбених потреба у процесу интеграције или повратка и да нису остварили трајно решење кроз пресељење у трећу земљу;

7)  уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности, за подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства;

8) уверење Одељења за локалну пореску администрацију да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, нису обвезници пореза на имовину;

9) доказ о приходима:

– уверење из Националне службе за запошљавање о незапослености, уколико се ради о незапосленом лицу које је евидентирано код Националне службе за запошљавање, а уколико се ради о незапосленом лицу које није евидентирано у Националној служби за запошљавање уверење ПИО фонада да се лице не налази у евиденцији осигураника фонда.

– уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;

– потврда послодавца о висини примања у месецу који предходи месецу подношења пријаве на Јавни позив за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена код надлежног органа овере да подносилац пријаве односно члан породичног домаћинства остварује неке повремене приходе;

– чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив.

– за лице  које не остварује примања по основу пензије у Републици Србији, земљи порекла или некој трећој земљи  уверење ПИО фонада ;

10) доказ за породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије – потврда/решење надлежног органа;

11) доказ о школовању – потврда надлежне образовне иниституције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;

12) доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју − решење надлежног органа;

13) доказ о стамбеној ситуацији подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

 −за домаћинство смештено у колективном центру − потврда повереника;

 −за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова − изјава оверена код надлежног органа овере о томе;

14) доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – решење надлежног органа;

 15) доказ о здравственом стању, односно о постојању болести од већег социо- медицинског значаја, трудноће и другог здравственог стања –одговарајућа потврда здравствене установе;

 16) решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;

 17) код једнородитељских породица прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства; решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

 18) доказ о власништву/праву коришћења над непокретношћу − лист непокретности не старији од шест месеци; уговор о поклону, купопродаји, оставинско решење, уговор о замени непокретности, уговор о закупу на временски рок од 99 година…

 19) грађевинска дозвола; потврда надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију или покренутом поступку озакоњења и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          уверење надлежног органа да се објекат налази на  земљишту, на коме је дозвољена индивидуална стамбена изградња, осим ако се ради о непокретности која је изграђена пре доношења прописа о грађењу;

 1. IV. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Рок за подношење пријава са потребном документацијом је 12. 06. 2020. године.

Пријаве поднете након истека рока за подношење пријава из Јавног  позива  Комисија не разматра, већ исте решењем одбацује.

Подносиоци пријава, обрасце за  пријављивање и обрасце изјава  могу преузети на шалтеру 11 у шалтер сали  ГО Нови Београд.

Документа, уз пријавни образац достављају се  у фотокопији, а оригинална на захтев Комисије.

               Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице (шалтер 4) општинске управе  или поштом на адресу.

 

Градска општина Нови Београд

„Комисија за доделу помоћи избеглицама “

Булевар Михајла Пупина 167

11070 Нови Београд

 

Све информације о конкурсу можете добити на тел. 011/ 3106-814.