Zakazivanje venčanja i zaključenje braka

 

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odeljenje: Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Novi Beograd

Potrebna dokumentacija ukoliko su oba buduća supružnika državljani Republike Srbije:

-Važeće lične karte budućih supružnika

-Dokaz o uplaćenoj taksi

-Dokaz o plaćenoj usluzi za izlazak službenog lica na teren radi zaključenja braka

-Za lica koja su bila u braku dokaz o prestanku braka

Potrebna dokumentacija ukoliko je jedan od supružnika starni državljanin:

za državljanina Republike Srbije:

-Važeća lična karta

-Dokaz o uplaćenoj taksi

za stranog državljanina:

-Izvod iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača

-Uverenje o slobodnom bračnom stanju legalizovano i prevedeno od strane ovlašćenog sudskog tumača

-Važeći pasoš stranog državljanina

-Kopija belog kartona (dobija se u policiji)

Napomena vezana za dokumentaciju:

Dokumenta se predaju u originalu, dokumenta koja nisu izdata na trajnom obrascu ne mogu biti starija od 6 meseci.

Predata dokumentacija se zadržava.

Zakazivanje termina venčanja: svakog radnog dana od 08:14:00 časova,kancelarija 25 Gradske opštine Novi Beograd; ; pauza od 10:30 do 11:00

Informacije o zakazivanju venčanja možete dobiti isključivo lično, NE preko telefona.

Za zakazivanje termina venčanja dovoljno je da dođe jedan od mladenaca sa svojom ličnom kartom.

Zapisnici za venčanje sačinjavaju se svake srede i četvrtka u terminu od 08:30 do 14:00 časova u nedelji kada je venčanje zakazano.

Prilikom sačinjavanja zapisnika potrebno je prisustvo mladenaca.

 

  • Za venčanja u sedištu matičnog područja ( opštinska sala za venčanja):

 

-Republička administrativna taksa: 320 din.

-Uplatni račun: 840-742221843-57

-Broj modela: 97

-Poziv na broj: 59-013

-Uplatnicu možete preuzeti ovde

:

  • Za venčanja van sedišta matičnog područja, ali isključivo na teritoriji opštine Novi Beograd:

 

Usluga org.jedinice Gradske uprave za izlazak službenog lica na teren: 13.360 din (za stara nemoćna i bolesna lica – uz medicinsku dokumentaciju, iznosi 263 din.)

-Uplatni račun: 840-742341843-24

-Broj modela: 97

-Poziv na broj:42-501-01327

-Šifra: 153 za gotovinsko, 253 bezgotovinsko plaćanje

– Uplatnicu možete preuzeti ovde:

-Republička administrativna taksa: 320 din.

 

Radno vreme sa strankama: radnim danom od 08:00 do 14:00 časova, kanc 25 Gradske opštine Novi Beograd; pauza od 10:30 do 11:00

Napomena:

Ukoliko je jedan od budućih supružnika strani državljanin koji ne govori srpski jezik, obavezno je prisustvo ovlašćenog sudskog tumača samo na dan venčanja.