Извод из матичне књиге рођених

 

Секретаријат за управу града Београда

Одељење: Одељење за лична стања грађана,вођење матичних књига и изборна правва Нови Београд

Потребна документација:

-Захтев за издавање можете преузети овде:

-Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Инфо пулт Градска oпштина Нови Београд

Напомена везана за документацију:

За лица рођена пре 1946.год. пожељно је навести где је обављено крштење.

Извод из матичне књиге рођених се може издати и на међународном обрасцу, за употребу у иностранству, и тада је потребно заокружити ту опцију на захтеву за издавање.

Републичка административна такса: 450 дин. (за домаћи извод)

Уплатни рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97

Позив на број: 59-013

Уплатницу можете преузети овде:

Наведена такса важи за прву копију. За сваку следећу копију плаћа се

120 дин.

За прву копију међународног извода плаћа се 760 дин.За сваку следећу копију плаћа се 420 дин.

Административна такса се не плаћа за следеће намене:

-за упис у школу и факултет

-за потребе војне евиденције

-за заснивање радног односа

-за остваривање права из социјалне заштите

-за остваривање права из здравствене заштите

-за остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

-за реституцију

-за повраћај ПДВ-а

Место предаје документације:

-Шалтери матичара бр.1 и бр.2 у шалтер сали Градске општине Нови Београд

Место решавања предмета: изводи се издају одмах по предаји захтева

Радно време са странкама: радним даном од 08:00 до 15:30;

Напомена:

Чланом 83. Закона о матичним књигама („Сл.гласник РС“бр. 20/09,145/14,47/18) прописано је да се изводи из матичних књига и уверења издају на захтев лица из члана 41. истог закона.