U sklopu obeležavanja nedelje ljudskih prava u opštinskom Centru održana tribina „Koliko znamo o ljudskim pravima“

slika

U petak 13.12 u prostorijama opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ u ul. Bulevar Milutina Milankovića 34 održana je tribina „Koliko znamo o ljudskim pravima“ koja je organizovana u partnerstvu sa udruženjem Snaga prijateljstva „Amity“ povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava na opštini Novi Beograd.

Cilj ove tribine je da se učesnici upoznaju sa konceptom i pojmom ljudskih prava kao i zakonskom obavezom poštovanja ljudskih prava od strane svih aktera zajednice kako institucija tako i pojedinca kako bi doprineli smanjenju opšteg nivoa diskriminacije i predupredili različite oblike kršenja ljudskih prava na lokalnom nivou.

Tribinu su otvorili učenici OŠ „Laza Kostić“ pesmom „Nasilje“ uz podršku nastavnika muzičkog u penziji, Mileta Đurića i učiteljice Bebe Lukić.

Na tribini su govorile mr Nada Satarić ispred udruženja Snaga prijateljstva „Amity“ i Tatjana Prijić ispred institucije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije.

„Ovim događajem želimo da pokažemo da je razvoj otvorenog, demokratskog i tolerantnog društva zasnovanog na poštovanju ljudskih prava, društva koje svima pruža jednaka prava i jednake mogućnosti i naš prioritet, kao i da smo svi jedinstveni oko zajedničkog cilja, a to je stvaranje ambijenta u kome će mladi naraštaji kao i svi ostali građani u punoj meri moći da ostvare svoja prava.“ rekla je direktorka opštinskog Centra, Milka Milovanović-Minić obraćajući se na početku učesnicima tribine.

Budući da su na tribini dominantno bili prisutni mladi različitih uzrasta od učenika osnovne škole do studenata fokus razgovora je bio na upoznavanju sa pojmovima i terminima iz oblasti ljudskih prava kako bi upravo ovoj populaciji približili značaj kako poštovanja svih prava tako i prepoznavanja situacija u kojima se ona krše. O načinima reagovanja na različite oblike diskriminacije i kršenja ljudskih prava učesnicima je govrila Tatjana Prijić istakavši da je svako nejednako postupanje prema osobi ili nekoj grupi na osnovu nekog njihovog ličnog svojstva što za posledicu ima nejednakost u šansama da ostvare neko svoje ustavom i zakonom zagarantovano pravo zapravo diskriminacija.

O pravima starih, o karakteristikama i potrebama ove populacije kao i o osloncima u društvu koji treba da omoguće zadovoljenje njihovih različitih i najčešće samo osnovnih potreba govorila je mr Nada Satarić.

„Veliki broj fizičkih, društvenih i ekonomskih barijera, predrasude, stereotipi ali i tradicija kao i nedostatak inkluzivnih javnih politika koje uključuju predstavnike svih starosnih grupa u planiranje i razvoj npr.naselja, otežavaju starijima da u potpunosti uživaju svoja prava“- istakla je mr Nada Satarić.

Da obeležavanje Međunarodnog dana ljudskih prava ove godine protiče u znaku ostvarivanja prava mladih govori kampanja „Ustani za ljudska prava“ Kancelarije Visokog komesara za ljudska prava jer ima za cilj da promoviše potencijal mladih osoba kao konstruktivnih nosioca promena, pojača njihov glas i uključi ih u donošenje odluka kao i u sva pitanja od značaja za njih.

„Na današnji dan posebno želim da istaknem saradnju sa organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava, saradnju sa organizacijama osoba sa invaliditetom, udruženjima penzionera i organizacijama koje se bave zaštitom dečijih prava i zaštitom od nasilja u porodici“- rekla je Milka Milovanović-Minić zahvalivši se uvodničarkama i svim učesnicima tribine.

Uprkos pozitivnim trendovima svakako postoji potreba za dodatnim naporima na unapređenju položaja posebno osetljivih društvenih grupa na lokalnom nivou, i te teme su za nas i naše saradnike prioritet u 2020. godini, zaključak je sa ove tribine.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 10. decembar za Dan ljudskih prava 1950. godine kako bi skrenula pažnju „naroda sveta“ na dve godine ranije potpisnu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, kao prvi sveobuhvatni instrument zaštite ljudskih prava. Deklaracija po prvi put u istoriji čovečanstava proklamuje zajedničke standarde ljudskih prava koje treba da postignu svi narodi i sve nacije sveta,

Ujedinjene nacije utvrdile su Povelju kao globalni cilj i definisale je kao nužnu saradnje među državama. To podrazumeva rešavanje međunarodnih problema ekonomske, socijalne, kulturne prirode, unapređivanje i podsticanje poštovanja prava čoveka i osnovnih sloboda bez obzira na rasu, pol, veru.

„Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima“ određuje prvi član deklaracije.