Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije dela Bloka 68, gradska opština Novi Beograd

 
Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 15. decembra 2015. godine, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14) i čl. 11. i 19. Poslovnika o radu Komisije za planove Skupštine grada Beograda, donela je Zaključak kojim oglašava
 
RANI JAVNI UVID U
Plan detaljne regulacije dela Bloka 68, gradska opština Novi Beograd
 
RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 28. decembra 2015. godine do 13. januara 2016. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).
Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 13. januara 2016. godine.