Rani javni uvid povodom izrade PDR za izgradnju pešačko-biciklističke veze između Omladinskih brigada i Ade Ciganlije sa mostom preko reke Save

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izrade PDR za izgradnju pešačko-biciklističke veze između Omladinskih brigada i Ade Ciganlije sa mostom preko reke Save

 Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 04.06.2020. godine, uputila Elaborat za potrebe izrade Plana detaljne regulacije za izgradnju pešačko-biciklističke veze između Ulice Omladinskih brigada i Ade Ciganlije, sa mostom preko reke Save, gradske opštine Novi Beograd i Čukarica na rani javni uvid, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20)

oglašava

RANI JAVNI UVID
povodom izrade
PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKO-BICIKLISTIČKE VEZE IZMEĐU ULICE OMLADINSKIH BRIGADA I ADE CIGANLIJE, SA MOSTOM PREKO REKE SAVE, GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD I ČUKARICA

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu), od 15. do 29. juna 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave grada Beograda, ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 29. junom 2020.