OGLAS- manifestacije i zadušnice

 

Komisija za sprovođenje postupka  javnog oglašavanja prikupljanjem pismenih ponuda Gradske opštine Novi Beograd, na osnovu Odluke Komisije za manifestacije Gradske opštine Novi  Beograd objavljuje

 

O G L A S

za izdavanje mesta za postavljanje tezgi za prodaju robe prikupljanjem pismenih ponuda

u okviru stalne manifestacije GO Novi Beograd 

„ U susret proleću“  u  periodu od 14.02.2020. do 24.03.2020. godine

 

LOKACIJA:

 • Bulevar Mihaila Pupina, ispred poslovnog objekta TC „Novi Beograd“ (Stari Merkator), za postavljanje od 1 do 60 (šezdeset) tezgi ukupne površine 120 m² (raspored mesta od br. 1 do br. 60)

            

USLOVI  UČEŠĆA:

 • Pravo učešća ima zainteresovano fizičko ili pravno lice registrovano za obavljanje odgovarajuće delatnosti.
 • Početna cena za licitaciju mesta za postavljanje tezgi u Bulevaru Mihaila Pupina, ispred poslovnog objekta TC „Novi Beograd“ (Stari Merkator), za ukupan period trajanja manifestacije je  20.000,00 RSD.

Sva  zainteresovana  lica mogu  dostaviti ponudu u pisanom obliku u zatvorenoj koverti sa napomenom „PONUDA ZA LICITACIJU TEZGI – NE OTVARATI“ na adresu: Gradska opština Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 167, poštom ili lično, predajom ponude na šalteru br. 4.

Rok za dostavljanje ponuda je 03.02.2020. godine, do 11:00 časova.

Zatvorena koverta sa ponudom treba da sadrži:

 1. PRIJAVU

                -prijava pravnog lica sadrži: naziv i sedište, rešenje APR o upisu u registar, matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB), potpis ovlašćenog lica i pečat; (dokaz o istom), broj računa kod banke za vraćanje depozita, kao i kontakt telefon učesnika oglasa.

                – prijava fizičkog lica sadrži: fotokopiju lične karte, rešenje APR o upisu u registar, poreski identifikacioni broj (PIB), broj računa kod banke za vraćanje depozita kao i kontakt telefon učesnika oglasa.

 1. BEZUSLOVNU PONUDU, UZ NAVOĐENJE LOKACIJE NA KOJI PONUDA GLASI
 2. DOKAZ O UPLATI DEPOZITA za ozbiljnost ponude, u iznosu od 10.000,00 RSD. Uplatu izvršiti na tekući račun Gradske opštine Novi Beograd, broj: 840-978804-03, model 97 i poziv na broj 59-013.
 3. Tezga moraju biti zatvorenog tipa u vidu drvene kućice i ne može biti veća od od 2,0 m2 sa slobodnom površinom u funkciji tezge od 1,0 m2.

 Obavezno je u ponudi dostaviti fotografski prikaz izgleda kućice-tezge. U koliko ponuđač ne dostavi u ponudi traženu fotografiju kućice -tezge, smatraće se da je ponuda nepotpuna.

Zainteresovani ponuđači mogu dostaviti ponude za više mesta za postavljanje tezgi, s tim što ponuđač dostavlja zasebnu ponudu za svako pojedinačno mesto na lokaciji.

Neblagovremene ponude neće biti otvarane.

Javno otvaranje ponuda održaće se 03.02.2020. godine godine sa početkom u 11,45 časova na adresi Gradske opštine Novi Beograd, sala 3.

Rang lista biće objavljena 03.02.2020. godine u 12:30 časova;

Pravo odabira mesta za postavljanje tezgi zavisi od visine ponuđenog iznosa;

U slučaju ostanka slobodnih mesta, pismene ponude će se podnositi 03.02.2020. godine do 15:00 časova;

Komisija će odabir korisnika za preostala mesta izvršiti na osnovu visine ponuđene cene i vremenskom dospeću zahteva;

Rang lista u slučaju dodele eventualno preostalih slobodnih mesta, na osnovu primljenih ponuda, biće objavljena 03.02.2020. godine, u 15:30 časova;

U slučaju dva ili više ista ponuđena iznosa, prednost za odabir mesta za postavljanje tezgi biće određen po  redosledu vremena prispelosti ponude;

Potencijalni korisnik dužan je da pre odabira konkretnog mesta izvrši uplatu izlicitiranog iznosa umanjenog za iznos uplaćenog depozita i to u roku od  jednog sata od završetka otvaranja ponuda. Nakon dostavljanja dokaza o navedenoj uplati ponuđač će dobiti potvrdu o izabranom mestu za postavljanje tezge;

Ponuđačima koji ne budu izabrani, navedeni iznos uplate na ime depozita za ozbiljnost ponude biće vraćen u roku do 5 (pet) dana od dana sprovođenja licitacije. 

Ukoliko ponuđač koji je određen po rang  listi odustane od korišćenja mesta iz bilo kog razloga ili je dokumentacija neispravna ili nepotpuna, nema pravo na povraćaj depozita za ozbiljnost ponude;

Potpisivanje Ugovora sa izabranim zakupcima obaviće se 04. i 05.02.2020. godine, u prostorijama Gradske opštine Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 167.

Raspored postavljanja tezgi  je utvrđen skicom na koju je Sekretarijat za saobraćaj dao saglasnost IV-07  br. 344.8-645/19. od 26.12.2019. godine.   

NAPOMENA: Nakon potpisivanja ugovora ponuđač je u obavezi da podnese zahtev Odeljenju za građevinske,  komunalne poslove i ozakonjenje objekata Uprave GO Novi Beograd za dobijanje rešenja ovog organa za postavljanje tezge za prodaju robe na navedenoj lokaciji.

 

 

 

                                                                                                                2.

 

Komisija za sprovođenje postupka  javnog oglašavanja prikupljanjem pismenih ponuda Gradske opštine Novi Beograd, na osnovu Odluke Komisije za manifestacije Gradske opštine Novi Beograd, objavljuje

 

O G L A S

 

Za izdavanje mesta za postavljanje tezgi za  prodaju cveća i sveća za vreme zadušnica:

 • Velike (zimske) zadušnice 21,22 i 23. februar 2020. godine;
 • Pobusani ponedeljak 27  april  godine;
 • Letnje (duhovske) zadušnice 05,06,07  jun  godine;
 • Miholjske zadušnice 09, 10, 11 oktobar 2020. godine i
 • Mitrovske (zatvorene) zadušnice 06, 07, 08 novembar 2020. godine

 

LOKACIJA:

Blok 55 A „Novo Bežanijsko groblje“, ukupan broj mesta za postavljanje tezgi: 4 tezge, na površini od ukupno 8 m² (raspored mesta od br. 1 do br. 4);

            

USLOVI UČEŠĆA NA OGLAS

 • Pravo učešća ima zainteresovano fizičko ili pravno lice registrovano za obavljanje odgovarajuće delatnosti odnosno prodaje robe ili usluga
 • Početna cena za licitaciju mesta za postavljanje tezge za prodaju cveća za ukupan period trajanja zadušnica je 000,00 RSD.

Sva zainteresovana lica mogu dostaviti ponudu u pisanom obliku u zatvorenoj koverti sa napomenom „PONUDA ZA LICITACIJU TEZGI – NE OTVARATI“ na adresu: Gradska opština Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 167, poštom ili lično, predajom ponude na šalteru 4.

Rok za dostavljanje ponuda je 03.02.2020. godine, do 11:00 časova.

Zatvorena koverta sa ponudom treba da sadrži:

 1. PRIJAVU

              – prijava pravnog lica sadrži: naziv i sedište, rešenje APR o upisu u registar, matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB), potpis ovlašćenog lica i pečat; (dokaz o istom), broj računa kod banke za vraćanje depozita i kontakt telefon.

 • prijava fizičkog lica sadrži: fotokopiju lične karte, rešenje APR o upisu u registar, poreski identifikacioni broj (PIB), broj računa kod banke za vraćanje depozita i kontakt telefon.
 1. BEZUSLOVNU PONUDU, UZ NAVOĐENJE LOKACIJE NA KOJI PONUDA GLASI
 2. DOKAZ O UPLATI DEPOZITA za ozbiljnost ponude, u iznosu od 5.000,00 dinara. Uplatu izvršiti na tekući račun Gradske opštine Novi Beograd, broj: 840-978804-03, model 97 i poziv na broj 59-013.

Zainteresovani ponuđači mogu dostaviti ponude za više mesta za postavljanje tezgi, s tim što ponuđač dostavlja zasebnu ponudu za svako pojedinačno mesto na lokaciji.

Neblagovremene ponude neće biti otvarane.

Javno otvaranje ponuda održaće se 03.02.2020. godine sa početkom u 11,15 časova na adresi Gradske opštine Novi Beograd, sala 3.

Rang lista biće objavljena 03.02.2020. godine u 12:00 časova;

Pravo odabira mesta za postavljanje tezgi zavisi od visine ponuđenog iznosa;

U slučaju ostanka slobodnih mesta, pismene ponude će se podnositi 03.02.2020. godine do 15:00 časova;

Komisija će odabir korisnika za preostala mesta izvršiti na osnovu visine ponuđene cene i vremenskom dospeću zahteva;

Rang lista u slučaju dodele eventualno preostalih slobodnih mesta, na osnovu primljenih ponuda, biće objavljena 03.02.2020. godine, u 15:30 časova;

U slučaju dva ili više ista ponuđena iznosa, prednost za odabir mesta za postavljanje tezgi biće određen po  redosledu vremena prispelosti ponude;

Potencijalni korisnik dužan je da pre odabira konkretnog mesta izvrši uplatu izlicitiranog iznosa umanjenog za iznos uplaćenog depozita i to u roku od  jednog sata od završetka otvaranja ponuda.

 Nakon dostavljanja dokaza o navedenoj uplati ponuđač će dobiti potvrdu o izabranom mestu za postavljanje tezge;

Ponuđačima koji ne budu izabrani navedeni iznos uplate na ime depozita za ozbiljnost ponude biće vraćen u roku do 5 (pet) dana od dana sprovođenja licitacije. 

U koliko ponuđač  koji je određen po rang  listi odustane od korišćenja mesta iz bilo kog razloga ili je dokumentacija neispravna ili nepotpuna, nema pravo na povraćaj depozita za ozbiljnost ponude;

Potpisivanje Ugovora sa izabranim ponuđačima obaviće se 17. i 18.02.2020. godine, u prostorijama Gradske opštine Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 167.

Raspored postavljanja tezgi  je utvrđen skicom na koju je Sekretarijat za saobraćaj dao saglasnost IV-07  br. 344.8-645/19. od 26.12.2019. godine.   

Tezga je tipski pokretni objekat za prodaju robe ili pružanje usluge čija površina ne može biti veća od od 2,0 m2  sa slobodnom površinom u funkciji tezge od 1,0 m2

NAPOMENA: Nakon potpisivanja ugovora ponuđač je u obavezi da podnese zahtev Odeljenju za građevinske,  komunalne poslove i ozakonjenje objekata Uprave GO Novi Beograd za dobijanje rešenja ovog organa za postavljanje tezge za prodaju cveća na navedenoj lokaciji.