Obaveštenje građanima koji se pojavljuju kao stranke u upravnim postupcima pred organima GO Novi Beograd

 

Dana  08.06.2016. godine stupaju na  snagu odredbe članova  9, 103. i 207. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16). Kako je navedenim odredbama novog zakona propisano da je organ dužan da po službenoj dužnosti obavi uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje u postupku, Gradska opština Novi Beograd  d a j e

 

OBAVEŠTENJE

građanima koji se pojavljuju kao stranke u upravnim postupcima pred organima GO Novi Beograd

 

OBAVEŠTAVAJU SE građani/ke, koji se pojavljuju kao stranke u upravnim postupcima pred organima GO Novi Beograd da više nisu u obavezi da dostavljaju podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje, o kojima se vodi službena evidencija (izvodi iz matične knjige rođenih, državljana, prijava prebivališta, izvodi iz registara državnih organa i slična dokumenta).

U cilju uspešnog i celovitog ostvarivanja i zaštite prava i pravnih interesa stranke, organ pred kojim se vodi postupak je dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Organ može od stranke da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.

 

 

 

UPRAVA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD