O G L A S za izdavanje mesta za postavljanje tezgi za prodaju robe prikupljanjem pismenih ponuda u okviru stalne manifestacije od značaja za GO Novi Beograd „ Vidovdanski dani“ u periodu od 15.06.2020. do 15.07.2020. godine

Komisija za sprovođenje postupka  javnog oglašavanja prikupljanjem pismenih ponuda Gradske opštine Novi Beograd, na osnovu Odluke Komisije za manifestacije Gradske opštine Novi  Beograd objavljuje

 

O G L A S

za izdavanje mesta za postavljanje tezgi za prodaju robe prikupljanjem pismenih ponuda

u okviru stalne manifestacije od značaja za GO Novi Beograd 

„ Vidovdanski dani“  u  periodu od 15.06.2020. do 15.07.2020. godine

LOKACIJA:

  • Bulevar Mihaila Pupina, ispred poslovnog objekta TC „Novi Beograd“ (Stari Merkator), za postavljanje od 1 do 30 (trideset) tezgi ukupne površine 60 m² (raspored mesta od br. 1 do br. 30)

            

USLOVI  UČEŠĆA:

  • Pravo učešća ima zainteresovano fizičko ili pravno lice registrovano za obavljanje odgovarajuće delatnosti.
  • Početna cena za licitaciju mesta za postavljanje tezgi u Bulevaru Mihaila Pupina, ispred poslovnog objekta TC „Novi Beograd“ (Stari Merkator), za ukupan period trajanja manifestacije je  20.000,00 RSD.

Sva  zainteresovana  lica mogu  dostaviti ponudu u pisanom obliku u zatvorenoj koverti sa napomenom „PONUDA ZA LICITACIJU TEZGI – NE OTVARATI“ na adresu: Gradska opština Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 167, poštom ili lično, predajom ponude na šalteru br. 4.

Rok za dostavljanje ponuda je 04.06.2020. godine, do 11:00 časova.

Zatvorena koverta sa ponudom treba da sadrži:

  1. PRIJAVU

                -prijava pravnog lica sadrži: naziv i sedište, rešenje APR o upisu u registar, matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB), potpis ovlašćenog lica i pečat; (dokaz o istom), broj računa kod banke za vraćanje depozita, kao i kontakt telefon učesnika oglasa.

               – prijava fizičkog lica sadrži: fotokopiju lične karte, rešenje APR o upisu u registar, poreski identifikacioni broj (PIB), broj računa kod banke za vraćanje depozita kao i kontakt telefon učesnika oglasa.

  1. BEZUSLOVNU PONUDU, UZ NAVOĐENJE LOKACIJE NA KOJI PONUDA GLASI
  2. DOKAZ O UPLATI DEPOZITA za ozbiljnost ponude, u iznosu od 10.000,00 RSD. Uplatu izvršiti na tekući račun Gradske opštine Novi Beograd, broj: 840-978804-03, model 97 i poziv na broj 59-013.
  3. Tezga moraju biti zatvorenog tipa u vidu drvene kućice i ne može biti veća od od 2,0 m2 sa slobodnom površinom u funkciji tezge od 1,0 m2.

 Obavezno je u ponudi dostaviti fotografski prikaz izgleda kućice-tezge. U koliko ponuđač ne dostavi u ponudi traženu fotografiju kućice -tezge, smatraće se da je ponuda nepotpuna.

Zainteresovani ponuđači mogu dostaviti ponudu samo za jedno mesto za postavljanje tezge.

Neblagovremene ponude neće biti otvarane.

Javno otvaranje ponuda održaće se 04.06.2020. godine sa početkom u 11,45 časova na adresi Gradske opštine Novi Beograd, sala 3.

Rang lista biće objavljena 04.06.2020. godine u 12:30 časova;

Pravo odabira mesta za postavljanje tezgi zavisi od visine ponuđenog iznosa;

U slučaju ostanka slobodnih mesta, pismene ponude će se podnositi 04.06.2020. godine do 15:00 časova;

Komisija će odabir korisnika za preostala mesta izvršiti na osnovu visine ponuđene cene i vremenskom dospeću zahteva;

Rang lista u slučaju dodele eventualno preostalih slobodnih mesta, na osnovu primljenih ponuda, biće objavljena 04.06.2020. godine, u 15:30 časova;

U slučaju dva ili više ista ponuđena iznosa, prednost za odabir mesta za postavljanje tezgi biće određen po  redosledu vremena prispelosti ponude;

Potencijalni korisnik dužan je da pre odabira konkretnog mesta izvrši uplatu izlicitiranog iznosa umanjenog za iznos uplaćenog depozita i to u roku od  jednog sata od završetka otvaranja ponuda. Nakon dostavljanja dokaza o navedenoj uplati ponuđač će dobiti potvrdu o izabranom mestu za postavljanje tezge;

Ponuđačima koji ne budu izabrani, navedeni iznos uplate na ime depozita za ozbiljnost ponude biće vraćen u roku do 5 (pet) dana od dana sprovođenja licitacije. 

Ukoliko ponuđač koji je određen po rang  listi odustane od korišćenja mesta iz bilo kog razloga ili je dokumentacija neispravna ili nepotpuna, nema pravo na povraćaj depozita za ozbiljnost ponude;

Potpisivanje Ugovora sa izabranim zakupcima obaviće se 09. i 10.06.2020. godine, u prostorijama Gradske opštine Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 167.

Raspored postavljanja tezgi  je utvrđen skicom na koju je Sekretarijat za saobraćaj dao saglasnost IV-07  br. 344.8-645/19. od 26.12.2019. godine.   

NAPOMENA: Nakon potpisivanja ugovora ponuđač je u obavezi da podnese zahtev Odeljenju za građevinske,  komunalne poslove i ozakonjenje objekata Uprave GO Novi Beograd za dobijanje rešenja ovog organa za postavljanje tezge za prodaju robe na navedenoj lokaciji.

NAPOMENA: Izabarani korisnik je dužan da poštuje propisane mere u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, odnosno, dužan je da za tezgom nosi zaštitnu opremu (masku i rukavice) i da obavezno vrši svakodnevnu dezinfekciju mesta na kome je izložena roba radi prodaje.

NAPOMENA: Prilikom otvaranja ponuda, ponuđači su  dužni da se u prostorijama GO Novi Beograd pridržavaju  propisanih mera u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, odnosno, dužni su da nose zaštitnu opremu (masku i rukavice).