Služba za zajedničke poslove

Poslovi službe:

 • stručni poslovi u vezi radnih odnosa i vođenja personalne evidencije
 • priprema nacrta akata i drugih propisa za Upravu, uz stručnu pomoć Službe za skupštinske i normativne poslove
 • praćenje kadrovske strukture zaposlenih radi njenog unapređenja i   utvrđivanja optimalnih mogućnosti korišćenja raspoloživih znanja i sposobnosti kadrova u skladu sa planiranim potrebama
 • informatički poslovi
 • poslovi nabavki
 • birotehnički poslovi
 • staranje o  održavanju zgrade, prostora i obezbeđenje drugih uslova rada
 • prevoz motornim vozilima i druge servisne usluge
 • obavljanje tehničkih i drugih poslova za Upravu, Skupštinu i   izvršne organe gradske opštine
 • praćenje realizacije fizičko-tehničkog obezbeđenja objekata
 • poslovi protivpožarne zaštite
 • poslovi upravljanja otpadom

 

 • donosi program rada i sačinjava izveštaje o realizaciji programa rada
 • stara se o blagovremenom i zakonitom obavljanju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca
 • rešava složene predmete iz delokruga rada Službe
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave

Odsek za radne odnose i upravljanje kadrovima

 • organizuje i odgovara za rad Odseka,
 •  stara se o zakonitom, blagovremenom obavljanju poslova u Odseku i punoj zaposlenosti izvršilaca,
 •  rešava složene pravne predmete,
 •  prati primenu zakona i drugih propisa iz oblasti   radnih odnosa u državnim organima, penzijsko-invalidskog   i zdravstvenog osiguranja i oblasti zapošljavanja,
 •  daje stručna mišljenja u vezi sa primenom propisa iz oblasti radno-pravnih odnosa i upravljanja ljudskim   resursima,
 •  učestvuje u izradi opštih pravnih akata iz oblasti   radnopravnih odnosa,
 •  učestvuje u izradi dokumenata u cilju upravljanja   ljudskim resursima u Upravi,
 •  učestvuje u izradi nacrta plana kadrova u Upravi,
 • učestvuje u funkcionalnom analiziranju rada  Uprave i predlaganju mera za racionalnije i efikasnije obavljanje poslova u Upravi,
 • parafira izveštaje o radu koji se podnose šefu Službe,
 • pomaže šefu Službe u vršenju kontrole procesa  pri obavljanju poslova iz  delokruga rada Odseka,
 • vodi evidenciju o prisutnosti na radu  zaposlenih i podnosi mesečne  izveštaje o prisutnosti na radu  šefu Službe,
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe i  načelnika Uprave.

Odsek za tehničke poslove

 •  organizuje i odgovara za rad Odseka,
 • kontroliše obavljanje tehničkih poslova u vezi zakupa poslovnog prostora u zgradi opštine,
 • vrši kontrolu realizacije ugovora o zakupu i naplati zakupnina,
 • stara se o tehničkom održavanju poslovne zgrade, instalacija, uređaja i opreme,
 • stara se o protivpožarnoj zaštiti,
 • stara se o tehničkoj dokumentaciji za sve delove poslovne zgrade,
 • parafira izveštaje o radu koji se podnose šefu Službe,
 • pomaže šefu Službe u vršenju kontrole procesa  pri obavljanju poslova iz delokruga rada Odseka,
 • vodi evidenciju o prisutnosti na radu zaposlenih i podnosi mesečne  izveštaje o prisutnosti na radu  šefu Službe,
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe i načelnika Uprave