Služba za skupštinske i normativne poslove

Poslovi službe:

 • Obavlja stručne i organizacione poslove za Skupštinu, predsednika, Veće gradske opštine, njihova radna tela i načelnika Uprave i to:
 • pripremanje sednica i obrada akata usvojenih na sednicama
 • čuvanje izvornih dokumenata o radu Skupštine, predsednika i Veća gradske opštine i vođenje evidencije o održanim sednicama
 • sačinjavanje odgovora na dopise upućene predsedniku i Veću gradske opštine
 • vođenje beležaka i zapisnika sa sastanaka koji se održavaju u zgradi Gradske opštine, ukoliko za to nisu zadužena ostala odeljenja i službe
 • obavljanje administrativno-tehničkih poslova za ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja
 • poslovi u vezi sa primenom Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije
 • praćenje propisa za koje je nadležna lokalna samouprava i usaglašavanje akata sa izmenjenom zakonskom regulativom
 • pripremanje normativnih i drugih akata koja se odnose na rad Skupštine i njenih radnih tela, staranje o zakonitosti pravnih akata Skupštine i Veća gradske  opštine
 • pružanje stručne pomoći organizacionim jedinicama Uprave u pripremi nacrta propisa i  drugih akata iz delokruga njihove nadležnosti
 • davanje pravnih mišljenja Skupštini i Veću gradske opštine o zakonitosti pravnih i drugih akata koje priprema  Uprava gradske opštine;
 • obrađivanje opštih akata i materijala u vezi sa položajem gradske opštine i drugih pitanja u vezi sa funkcionisanjem sistema lokalne samouprave
 • vođenje evidencije službenih glasila i stručne literature koja se pribavlja za potrebe Gradske opštine