Služba za poslove uprave u mesnim zajednicama

Poslovi službe:

 • obezbeđivanje tehničkih uslova za organizaciju zborova građana,referenduma i pokretanje građanskih inicijativa,
 • obezbeđivanje tehničkih uslova za sprovođenje izbora;
 • saradnja na poslovima u vezi sa mobilizacijom i organizacijom civilne zaštite u mesnim zajednicama;
 • obezbeđivanje uslova za rad mirovnih veća,
 • stručni, organizacioni i administrativno-tehnički poslovi,
 • obavljanje poverenih poslova iz nadležnosti Gradske uprave, odnosno Uprave gradske opštine, u vezi ostvarivanja prava građana,
 • vrši i druge poslove u skladu sa Statutom i aktima Gradske opštine

 

 • rukovodi radom Službe,
 • stara se o zakonitom i blagovremenom izvršavanju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca,
 • donosi program i plan rada Službe i sačinjava izveštaje o realizaciji programa rada,
 • raspoređuje zaposlene i kontroliše njihov rad,
 • koordinira poslovima u obezbeđivanju  tehničkih uslova za sprovođenja izbora, referenduma i pokretanju građanskih inicijativa,
 • učestvuje u obezbeđivanju uslova za rad mirovnih veća,
 • organizuje i koordinira poslovima iz nadležnosti Gradske uprave, odnosno Uprave gradske opštine,u vezi ostvarivanja prava građana koji se mogu organizovati u mesnim zajednicama,
 • vrši kontrolu korišćenja sredstava rada,
 • vrši kontrolu procesa pri obavljanju poslova,
 • vrši kontrolu učinka obavljenog posla, daje stručna mišljenja iz delokruga rada Službe,
 • podnosi periodične izveštaje o radu Službe,
 • odgovoran je za primenu i sprovođenje opštih pravnih akata Gradske opštine,
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Uprave