Служба за извршење

Послови службе:

 • спроводи поступак извршења;
 •  праћење реализације и извршења прекршајних налога;
 • предлаже програм уклањања објеката по решењима грађевинске инспекције који
  садржи план уклањања објеката, делова објеката, оперативни план и предрачун трошкова
  уклањања;
 • предлаже план извршења решења комуналне инспекције;
 • спровођење извршног поступка исељења;
 • праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;
 • издавање потврда о за повраћај више уплаћених средстава по прекршајном налогу;
 • обавља и друге послове у складу са законом, Статутом градске општине и актима
  органа градске општине.”