Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove

Poslovi Odeljenja:

 • Vršenje upravno pravnih poslova koji se odnose na eksproprijaciju neizgrađenog građevinskog zemljišta i objekata ili administrativni prenos
 • upravno- pravni poslovi u ponovnim postupcima vraćanja zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu PZF-a, obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Komisiju za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevima za vraćanje zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda
 •  vođenje postupaka po ranije utvrđenim nadležnostima u postupcima utvrđivanja prava korišćenja na neizgrađenom gradskom građevinskom zemljištu u državnoj svojini, izuzimanja neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, poništaja rešenja o izuzimanju, započetih a neokončanih  postupaka iz oblasti nadziđivanja, pretvaranja i pripajanja  zajedničkih prostorija u stanove  i poslovni prostor
 •  vođenje postupaka po zahtevima stranaka za poništaj rešenja o eksproprijaciji ili administrativnom prenosu
 • obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Komisiju koja sprovodi postupak javnog nadmetanja odnosno prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup odnosno otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada radi izgradnje objekata do 800 m2 bruto razvijene građevinske površine, kao i postupak davanja u zakup odnosno otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada neposrednom pogodbom radi legalizacije objekata do 800 m2 bruto razvijene građevinske površine
 • sprovođenje postupaka sporazumnog određivanja naknade po pravosnažnosti rešenja o izuzimanju odnosno eksproprijaciji nepokretnosti
 • izdavanje potvrda o činjenicama o kojima organ vodi službenu evidenciju
 • izrada i zaključivanje aneksa ugovora o otkupu
 • evidencija opštinske imovine i pripremanje dokumentacije za uknjižbu nepokretnosti Gradske opštine
 • geodetski poslovi
 • upravno-pravni poslovi u vezi iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije
 • sprovođenje izvršnog postupka iseljenja
 • evidentiranje odluka o konstituisanju skupština zgrada i njihovih predsednika u skladu sa propisanom dokumentacijom.