Odeljenje za građevinske i komunalne poslove, i investiciono projektovanje

Poslovi Odeljenja:

 • donosi rešenje u prvom stepenu o građevinskoj dozvoli za izgradnju ili rekonstrukciju objekata do 800m2 bruto razvijene građevinske površine;
 • izdavanje potvrde o prijavi radova;
 • izrada rešenja o formiranju komisije za tehnički pregled i izdavanje odobrenja za upotrebu objekta;
 • donosi rešenja kojima se odobrava izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola,
 • izdaje izvod specifikacije iz tehničke dokumentacije za stambeni i poslovni prostor,
 • izdaje rešenja o određivanju broja za stambeni i poslovni prostor
 • davanje mišljenja na urbanističke planove koji se odnose za teritoriju Opštine;
 • predlaganje mera za uređenje i održavanje spoljnog izgleda stambenih i poslovnih objekata, zelenih površina, dečjih igrališta, objekata javne rasvete i saobraćajnih znakova;
 • odlučuje o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (kiosci, letnje i zimske bašte, tezge i drugi pokretni mobilijar), u skladu sa propisom Grada
 • pripremanje i izrada planova i izdavanje odobrenja za postavljanje privremenih objekata kiosci, manji montažni objekti, tezge, letnje bašte, ulični mobilijar i dr.);
 • izdavanje odobrenja za postavljanje reklama i reklamnih panoa;
 • izdavanje odobrenja za seču stabala;
 • izdavanje odobrenja za postavljanje zabavnih parkova i cirkusa;
 • planiranje i preduzimanje mera u slučaju elementarnih i drugih nepogoda;
 • zaštita i unapređenje životne sredine;
 • praćenje stanja i preduzimanje mera za zaštitu i unapređenje životne sredine;
 • poslovi definisanja ekoloških problema i utvrđivanje prioriteta;
 • učestvovanje u izradi lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP);
 • učestvovanje u izradi strategije razvoja opštine sa aspekta životne sredine;
 • izrada ekološke karte opštine;
 • učestvovanje u sprovođenju ekoloških akcija opštine;
 • drugi poslovi u skladu sa zakonom i Statutom grada.
 • predlaganje programa, sprovođenje investicionih projekata razvoja gradske opštine i staranje o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u gradskoj opštini
 • pripremanje i koordiniranje poslova vezanih za realizaciju investicionih projekata koji se odnose na objekte škola i vrtića (osim kapitalnog održavanja) i objekata čiji je osnivač gradska opština
 • predlaganje mera za uređenje i održavanje javnih površina (zelene površine, pešačke komunikacije i površine, igrališta, objekti javne rasvete i saobraćajnih znakova i dr.)
 • predlaganje mera za uređenje i održavanje izgleda stambenih zgrada, uključujući sprovođenje mera energetske efikasnosti i održivog razvoja
 • poslovi identifikacije zemljišta i saradnja sa RGZ-om;
 • učestvovanje u procesu donošenja prostornih i urbanističkih planova koje donosi grad Beograd za teritoriju Gradske opštine Novi Beograd, davanje mišljenja i incijativa za sprovođenje planova od interesa za Gradsku opštinu

 

Odsek za građevinske poslove

Odsek za komunalne poslove

Odsek za investiciono projektovanje