Odeljenje za budžet i finansije

Poslovi Odeljenja:

 • pripremanje i izrada nacrta odluke o budžetu, rebalansu budžeta i privremenom finansiranju opštine;
 • pripremanje uputstava koja sadrže smernice za izradu budžeta i finansijskih planova direktnih i indirektnih budžetskih korisnika;
 • izrada predloga finansijskih planova direktnih budžetskih korisnika;
 • izrada periodičnih izveštaja o izvršenju budžeta;
 • izrada tromesečnih kvota za izvršenje budžeta;
 • izrada predloga rešenja o odobravanju sredstava iz tekuće, stalne budžetske rezerve i promene aproprijacije;
 • praćenje i bilansiranje sredstava za zarade i naknade;
 • davanje mišljenja na programe poslovanja indirektnih budžetskih korisnika;
 • izrada izveštaja o izvršenju prihoda i rashoda budžeta;
 • upravljanje gotovinskim sredstvima, plasmanom i finansijskim obavezama;
 • upravljanje, evidentiranje i popis finansijske i nefinansijske imovine;
 • finansijsko praćenje izvršenja obaveza i realizacije potraživanja;
 • pripremanje zahteva za otvaranje i zatvaranje budžetskih računa;
 • pripremanje, kontrola i izvršavanje zahteva za plaćanje;
 • vođenje glavne knjige trezora, pomoćnih knjiga i evidencija;
 • izrada završnog računa budžeta, konsolidovanog završnog računa i završnog računa indirektnih budžetskih korisnika;
 • obračunavanje zarada i naknada zarada;
 • izveštavanje nadležnih organa Grada i Republike u skladu sa zakonom;
 • vođenje poslovnih knjiga za indirektne budžetske korisnike;
 • izrada obrasca za Registar zaposlenih;
 • upravljanje finansijskim sredstvima kroz program RINO;
 • vršenje administrativno-tehničkih poslova u vezi sa postupcima nabavki;
 • izdavanje potvrda o činjenicama o kojima organ vodi službenu evidenciju;
 • praćenje propisa iz svoje nadležnosti i iniciranje promene propisa;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom gradske opštine i aktima organa gradske opštine.

Odsek za budžet

Odsek za trezor

Odsek za finansijske poslove direktnih korisnika

Odsek za poslove javnih nabavki