Kabinet predsednika

Poslovi Kabineta predsednika gradske opštine

 • Stručni, savetodavni, organizacioni i administrativno-tehnički poslovi vezani za ostvarivanje nadležnosti i ovlašćenja predsednika i zamenika predsednika gradske opštine;
 • Sazivanje i pripremanje kolegijuma i drugih radnih sastanaka predsednika i zamenika predsednika gradske opštine;
 • Praćenje aktivnosti na realizaciji utvrđenih obaveza od strane Skupštine gradske opštine;
 • Priprema materijala o kojima odlučuje predsednik i zamenik predsednika gradske opštine;
 • Evidentiranje i praćenje izvršavanja donetih akata predsednika i zamenika predsednika gradske opštine;
 • Raspoređivanje akata, predmeta i sređivanje dokumentacije vezane za aktivnost predsednika i zamenika predsednika gradske opštine;
 • Izrada kalendara aktivnosti predsednika i zamenika predsednika gradske opštine;
 • Informisanje, protokol i komunikacija za potrebe predsednika i zamenika predsednika gradske opštine;
 • Koordiniranje aktivnosti na ostvarivanju javnosti rada Skupštine gradske opštine;
 • Saradnja sa medijima radi informisanja šire javnosti;
 • Izrada pres klipinga;
 • Poslovi pripreme i upravljanja projektima;
 • Drugi poslovi po nalogu predsednika i zamenika predsednika gradske opštine.

Odsek za poslove informisanja

Odsek za poslove upravljanja projektima