Javnu uvid u nacrt plana detaljne regulacije za kompleks aerodroma „Nikola Tesla Beograd”, gradske opštine Surčin, Novi Beograd i Zemun sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog Plana na životnu sredinu

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 2. decembra 2019. godine, utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije za kompleks aerodroma „Nikola Tesla Beograd”, gradske opštine Surčin, Novi Beograd i Zemun sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog Plana na životnu sredinu, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) 

oglašava

JAVNI UVID 
u nacrt plana detaljne regulacije za kompleks aerodroma „Nikola Tesla Beograd”, gradske opštine Surčin, Novi Beograd i Zemun sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog Plana na životnu sredinu

JAVNI UVID obaviće se u od 10. januara do 10. februara 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu) i u zgradi Gradske opštine Surčin, Vojvođanska 79, Surčin. 
JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu),  21. februara 2020. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača svakog radnog dana od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu) i u zgradi Gradske opštine Surčin, Vojvođanska 79, Surčin.
Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ul. Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 10. februarom 2020. godine.