Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za kompleks WEST 65

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa Zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 22.10.2020. godine utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije za kompleks WEST 65, Gradska opština Novi Beograd i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20) oglašava

JAVNI UVID

Nacrt plana detaljne regulacije za kompleks WEST 65, Gradska opština

Novi Beograd

  1.  JAVNI UVID obaviće se u periodu od 02. novembra 2020.godine do 02. decembra 2020.godine, svakog radnog dana od 9,00 do 18,00  časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
    2.    JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 17. decembra 2020. godine u 13,00 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.
    3.    Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača, od 1,200 do 18,00 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave, ul. 27. marta br. 43-45 (sala II u suterenu).
    4.    Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 02. decembrom 2020. godine.
  2. U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi“.